Nyitólap » Fájlok » magyar » érettségi követelmények, témakörök jegyzéke

MAGYAR NYELV - ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK I.
2011-08-25, 8:59 PM

MAGYAR

 

VIZSGASZINTEK

TÉMÁK 

Középszint

Emelt szint

1. Ember és
nyelv
 
 

A nyelv mint jelrendszer. 
 
   Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés  viszonya.
    A nyelv mint az egyén, illetve mint a  közösség alkotása.
   A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd  funkciói.
A nyelv diakrón és szinkron változásainak
jellemzése példákkal

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban.
A nyelvi változás, a nyelv mint változó rendszer.
 

2. Kommunikáció
 
 

A kommunikációs folyamat tényezői és  funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal.
   A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei.
   A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség.
  A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek  kapcsolata a kommunikációs  folyamattal.

A kommunikáció fogalmának
interdiszciplináris jellege.
 

2.1. A jel, a
jelrendszer

A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem
nyelvi közlésben.

A nyelvi jel sajátosságai.

1.2.2. Nyelvi és
vizuális
kommunikáció
 

Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái
(pl. gesztusok, mimika, térközszabályozás,
tekintet, külső megjelenés, csend). A vizuális
és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi
kommunikáció.

Társadalmak és kultúrák jelrendszereinek  történeti eltéréseire egy-két példa (a folklór,  az utca, az elektronikus kommunikáció jelrendszere).

2.3. A nyelv-használat mint
kommunikáció
 

A kommunikációs folyamat tényezői és
összefüggésük megértése, bizonyítása
beszédhelyzetek elemzésével,
szövegértelmezéssel, szövegalkotással.

A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs  normák kultúránkénti eltérései példák alapján.
     A kommunikációs funkciók fogalma és szerepe.

2.4.
Kommunikációs
funkciók és
közlésmódok

Példák a különböző közlésmódok
kommunikációs funkciói (párbeszéd,
történetmondás, levél, üzenet, feljegyzés,
köszönés, megszólításformák).

 

2.5. Személyközi
kommunikáció
 
 
 

A közvetlen emberi kommunikáció néhány
sajátszerűsége. A mindennapi - nyilvános és
magánéleti - élethelyzetek néhány tipikus
kommunikációs konfliktusa és lehetséges
feloldásuk.

A közvetlen személyközi kommunikáció, az írott és elektronikus tömegkommunikáció különbségeinek felismerése és összehasonlítása.

2.6. A tömeg-kommunikáció

A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a
gondolkodásra.

 

3. A magyar
nyelv története

3.1. A magyar

nyelv rokonsága

A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai
néhány példával.
 

A nyelvrokonság kutatásának módszerei.
     Az ősmagyar, az ómagyar,közép-magyar  korszak, az újmagyar kor

3.2.
Nyelvtörténeti
korszakok
 
 
 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai:    
 


 Egy nyelvtörténeti korszak jellemzése.  
   A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és
nyomtatott nyelvemlékek.  
 
   A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom főbb jellemzői.
   A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása - példák
alapján.

A nyelvtörténeti korszakokat jellemző változások néhány példája a hang-rendszerből, a nyelvtani rendszerből.
   Az életmód, a történelem és a szókincs  néhány összefüggése, anyagi és szellemi  műveltség megjelenése a szókészletben - néhány példával.
  

A szókészlet rétegei: ősi örökség, belső keletke-zésű elemek,jövevény-szók, nemzetközi műveltségszók, idegen szavak.
     Néhány szöveg bemutatása a régi magyar  irodalom köréből (pl. Pázmány Péter, Mikes  Kelemen)

3.3. Az írott
nyelvi norma
kialakulása
  

 

Az egységes írott nyelvi norma kialakulása.
     A könyvnyomtatás, a tudományok fejlődésének szerepe.

3.4.
Nyelvművelés

A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése.

A nyelvművelés szerepe az új nyelvi fejlemények, jelenségek értelmezésében.

Kategória: érettségi követelmények, témakörök jegyzéke | Hozzáadta: tanár | Tag-ek(kulcsszavak): témakörök
Megtekintések száma: 3570 | Feltöltések: 0