Nyitólap » Fájlok » magyar » érettségi követelmények, témakörök jegyzéke

emelt szóbeli tételsorok
2012-09-15, 12:55 PM

2013. május

2012. május

 
2013. május
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
Tételcímek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára (2013) 
A tételekhez kapcsolódó feladatok nem nyilvánosak. A magyar nyelv tételekhez és az irodalom 
tételekhez is egy-egy feladat tartozik. 
A feladatokhoz felvezető idézet, bázisszöveg kapcsolódik; a vizsgázónak ezekre reflektálva, a 
feladatban megjelölt módon kell kifejtenie gondolatait. 
IRODALOM 
ÉLETMŰVEK 
1. Forradalmi látomások Petőfi Sándor lírájában és Az apostolban 
2. Tematikus, szerkezeti és formai változatosság Arany János balladaköltészetében 
3. Ady Endre Új versek vagy Vér és arany című kötetének formai és tartalmi sajátosságai
4. A költői magatartásforma változása Babits Mihály életművében a Sziget és tenger (1925) című 
kötet időszakától 
5. Elbeszélői módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében
6. A társadalmi és a személyes lét válságának megjelenítése József Attila kései (1935–37) 
költészetében 
PORTRÉK 
7. A veszteségélmény megjelenítése és feldolgozása Csokonai Vitéz Mihály lírájában  
8. Elégikus létszemlélet Berzsenyi Dániel lírájában 
9. Mikszáth Kálmán látás- és ábrázolásmódjának sajátosságai A jó palócok és a Tót atyafiak 
novelláiban 
10. Regényszerkezet és közlésforma Ottlik Géza Iskola a határon című alkotásában 
LÁTÁSMÓDOK 
11. Az alapeszme és az emberideál megjelenítése Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című 
eposzában 
12. Avantgárd világlátás és ábrázolásmód Kassák Lajos A ló meghal madarak kirepülnek című 
alkotásában 
13. Groteszk látásmód Örkény István Tóték című drámájában  
KORTÁRS IRODALOM 
14. Kányádi Sándor Sörény és koponya című verseskötetének poétikai sajátosságai 
15. Az emberi kiszolgáltatottság művészi ábrázolása Kertész Imre Sorstalanság című regényében
VILÁGIRODALOM 
16. A homéroszi világlátás az Iliász vagy az Odüsszeia alapján 
17.  A szabadság és boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina című regényében  
SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 
18. A konfliktusrendszer és a szerkezet sajátosságai Katona József Bánk bán című tragédiájában 
19. Szerkezeti és dramaturgiai sajátosságok Molière Tartuffe című komédiájában  
AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI 
20. Az irodalmi szociográfia jellemzői Illyés Gyula Puszták népe című alkotásában MAGYAR NYELV 
EMBER ÉS NYELV 
1. A beszéd mint cselekvés 
2. Szinkrónia és diakrónia a nyelvben 
KOMMUNIKÁCIÓ 
3. A kommunikáció funkciói; a beszédhelyzet és a szövegkörnyezet kommunikációt alakító 
tényezői 
4. Az elektronikus kommunikáció nyelvi sajátosságai és hatása a nyelvhasználatra 
A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 
5. A nyelvművelés jelentősége; szerepe napjainkban 
6. A Kazinczy-féle nyelvújítási mozgalom törekvései; szerepének értékelése 
7. Legfontosabb kéziratos nyelvemlékeink; a Halotti beszéd és könyörgés nyelvi és retorikai 
jellemzői 
NYELV ÉS TÁRSADALOM 
8. A magyar nyelv területi nyelvváltozatai és a norma 
9. A hivatalos nyelv stiláris és grammatikai jellemzői 
A NYELVI SZINTEK 
10. A morfémák típusai és kapcsolódási lehetőségei 
11. A névmások rendszere; a névmások szerepe a szövegalkotásban 
12. A magyar helyesírási rendszer; a központozás szerepe 
13. Az alá- és mellérendelő kapcsolatok típusai 
A SZÖVEG 
14. A lineáris és a globális kohézió 
15. A szövegközlés két típusa, a beszéd és az írás összehasonlítása 
16. Az intertextualitás jelensége és stílushatása 
A RETORIKA ALAPJAI
17. Az érvelés fajtái és módszerei 
18. A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbségei
STÍLUS ÉS JELENTÉS 
19. A konnotatív és a denotatív jelentés
20. Az alakzatok stílushatása; az ismétlés változatai

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2013majus/magyar_em_szob_tetel_2013maj.pdf

 

Kategória: érettségi követelmények, témakörök jegyzéke | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 1550 | Feltöltések: 0