Nyitólap » Fájlok » magyar » magyar fakt. 11.

epika 4.
2012-09-08, 4:46 PM

Históriás ének

A 16. században vándor lantosok, hegedősök adták elő zenekísérettel. A történetírás és a híradás szerepét is betöltötte Ismertebb históriás énekszerzők és -mondók: Tinódi Lantos Sebestyén,  Sztárai Mihály,  Ilosvai  Selymes Péter. A magyar históriás énekeket Heltai Gáspár Cancionále-ja gyűjtötte össze

1) Ilosvai Selymes Péter históriás éneke volt az alapja Arany János Toldi-jának.

AZ HÍRES, NEVES THOLDI MIKLÓSNAK JELES CSELEKEDETIRŐL ÉS BAJNOKSÁGÁRÓL VALÓ HISTÓRIA

(részletek)

Mostan emlékezem az elmúlt időkről,

Az elmúlt időkben jó Toldi Miklósról,

0 nagy erejéről, jó vitézségéről.

Csuda, hogy mind eddig sem emlékeztünk erről. (...)

írtak akkor ezer háromszáz és húszban;

Tholdi Miklós, hogy szülétek Nagyfaluban:

Velencei Károly vala királyságban:

Erős, vastag gyermek Tholdi kicsin korában.

Fiát Toldi Lőrinc felnevelte vala,

Az öregbik fia jó Toldi György vala.

Károly udvarában György ám felment vala,

Károly fiát ez Toldi György szolgálta vala.

 

A SZEPHISTORIA

A históriás ének olyan változata, amely regényes, vilá­gi, szerelmi témákat dolgoz föl (gyakran például Boccaccio-novellákat), szórakoztató jelleggel. Versformája leggyak­rabban négysoros, bokorrímes 11 vagy 12 szótagos sorok­ból álló strófa.

A históriás énekkel egyidőben, a 16. században terjedt el Ma­gyarországon.

A legismertebb széphistória Gergei Albert

HISTÓRIA EGY ÁRGIRUS NEVŰ KIRÁLY-FIRÓL ÉS EGY TÜNDÉR SZŰZ-LEÁNYRÓL

(részlet)

Ékes tartománnyal a király bír vala,

Szép fénló" kővára országában vala,

Asszony felesége szép Medéna vala,

Három vitéz fia a királynak vala.

 

Régi rakott kerté a királynak vala,

Mely szép termő fákkal ékesítve vala,

Drága szép folyóvíz kertében foly vala,

Mellyel szép kőkerte ékesítve vala.

Történik azonban: kertében hogy járna,

Egy szép virágosfát ott a kertben láta,

Melyet ő azelőtt még nem látott vala

Honnan hozták oda? ő azt kérdi vala.

 

Virága mint ezüst olyan szinű vala,

 A közepi pedig szép gyöngyszemmel rakva,

Melynek a termését alig várja vala

Háromszor egy napon virágozik vala.

 

AZ ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY

Verses formában írt elbeszélés, nevezik poémának, köl­tői elbeszélésnek, költői beszélynek is. Témája, előadás-módja sokféle lehet: komoly, komikus, reális, fantaszti­kus, stb.

Petőfi Sándor János vitéze, Arany János Toldija, Vörösmarty Mihály Szép Ilonkája, Garay János Az obsitosa, Weöres Sándor Grancorn lovagja a műfaj szép példái.

A világirodalomból Byron Childe Harold, Lermontov Démon, Keats Hyperion, Goethe Hermann és Dorothea

 

Vörösmarty Mihály

 

SZÉP ILONKA

A vadász ül hosszú méla lesben,

Vár felajzott nyílra gyors vadat,

S mind fölebb és mindig fényesebben

A serény nap dél felé mutat.

 

Hasztalan vár; Vértes belsejében

Nyugszik a vad hűs forrás tövében.

A vadász még lesben ül sokáig,

Alkonyattói vár szerencsejelt:

 

Vár feszülten a nap áldoztáig,

S ím a várt szerencse megjelent:

Ah de nem vad, könnyű kis pillangó

 S szép sugár lány, röpteként csapongó.

 

„Tarka lepke, szép arany pillangó!

Lepj meg engem, szállj rám, kis madár;

Vagy vezess el, merre vagy szállandó,

Ahol a nap nyúgodóba jár."

 

Szól s iramlik, s mint az őz futása,

Könnyű s játszi a lány

 

A REGÉNY

A szó a magyar nyelvújítás korában keletkezett, a 'regélni' kifejezésből. Nagy terjedelmű, kötetlen előadásmódban írt epikai alkotás, amely fordulatos eseményeket, kalandokat beszél el. Cselekménye több ágon fut, rendszerűit vannak fő- és mellékszereplői. A szereplők jelleme, érzés, világa a cselekmény közben bontakozik ki.

Első darabjai az ókorban születtek, például Apuleius Arany-szamár, Longosz Daphnis és Chloé c. regénye.

Az idők során számtalan változata, fajtája alakult ki. A leg­fontosabbak:

•             lovagregény — a lovagi eposzok prózai átírása (pl.: a Rózsa-regény);

•             pikareszk - kaland-, vagy kópéregény, melynek hőse a
picaro, azaz a csavargó (pl.: Fielding Tom Jones; Cervantes Don Quijote; Swift Gulliver; Jókai Mór Egy hírhedett kalandor; Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci c. regénye; Tamási Áron Ábel-trilógiájának második és harmadik kötete);

•             lélektani regény - az emberi lélek feltérképezése, meg­figyelése áll a cselekmény központjában (pl.: Mme de La Fayet-te Cleves hercegnő c. műve);

·         szentimentális regény — általában első személyű előa­dásmód jellemzi, s a hangulatok, érzelmek túltengése (pl.: Bichardson Paméla; Goethe Werther);

·         fejlődés regény — a főhős hatalmas lelki fejlődésen megy keresztül (pl.: Dickens Cooperfield Dávid);

•             államregény — regényes formában megírt bölcseletek, el­képzelések a tökéletes államról (Morus Tamás Utópia; Campanella Napváros stb.);

•             történelmi  regény — valamely történelmi esemény cse­lekményes,   többé-kevésbé   hiteles   feldolgozása   (Victor   Hugo 1793; Eötvös József Magyarország 1514-ben; Jókai Mór A kőszívű ember fiai; Gárdonyi Géza Egri csillagok; A láthatatlan ember stb.);

·         családregény — több nemzedéken keresztül mutatja be gy család életét (pl.: Gábriel García Márquez Száz év magány); . dokumentumregény - hiteles beszámoló valamely ese­ményről (Szolzsenyicin Gulag; Semprun A nagy utazás stb.);

·         sci-fi (tudományos-fantasztikus) regény — fiktív, jövőben iátszódó történet áll a középpontjában (Orwell Állatfarm; H. G. VVells Az istenek eledele; Verne Gyula számtalan könyve; stb.);

·         detektívregény - bűnügy és logikai játék keveréke (E. Kastner Emil és a detektívek; Móricz Zsigmond Forró mezők; Dürrenmatt Az ígéret).

 

Formai szempontok alapján is csoportosíthatjuk a regénye­ket. Ezek szerint lehet: prózai, verses, monologikus, dialogikus, levélregény, naplóregény, önéletrajzi regény, stb.

 

Aszerint, hogy milyen korosztályhoz szólnak, beszélünk:

•             gyermekregényről (pl.: Saint-Exupéry A kis herceg; Milne Micimackó);

•             ifjúsági regényről (pl.: Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk; Mó­ricz Zsigmond Légy jó mindhalálig).

Regényciklusnak, vagy regényfolyamnak nevezzük az egymással összefüggő, azonos szereplőket mozgató regé­nyek sorozatát. Ilyen Romáin Rolland tízkötetes Jean-Chri-stophe-ja, vagy Móricz Rózsa Sándor könyvei, Tersánszky Kakuk Marci-ciklusa. Ha még nem olvastál verses regényt, aján­lom a figyelmedbe Puskin Anyegin, Arany László A délibábok hőse c. művét

Kategória: magyar fakt. 11. | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 1416 | Feltöltések: 0