Nyitólap » Fájlok » magyar » irodalom témavázlatok

1.A BIBLIA MŰFAJAI ÉS MOTÍVUMAI
2011-09-11, 1:51 AM

1. A Biblia elnevezései, keletkezése, jelentősége


- gör. biblion = könyvecske, biblia = könyvecskék – Szentírás – Istentől sugalmazott, kinyilatkoztatás
- Ó- és Újszövetség – a többször megerősített isteni kegyelem és üdvösség ígéretére utal, melyet az Úr Ábrahámnak és fiainak, Izrael népeinek adott. A kereszténység ennek az ígéretnek a beteljesedését látja Jézus Krisztusban, aki a szövetség kötelékén belül bűntelenül vállalt halálával megváltja az őt szívükbe fogadó embereket elkövetett bűneiktől, és utat kínál nekik Istenhez.
- Ó- és Újtestamentum (a latin testamentum szóból ered) szent hagyaték
 
-kanonizálás: (kánon=zsinór, mérték, szabály) hivatalossá tétel, elfogadás; az egyház által isteni eredetűnek tartott, hivatalosan elfogadott iratok – a be nem került szövegek apokrif (gör. rejtett, titkos)
 
- az emberiség egyik legjelentősebb kulturális alkotása, hagyománya mint műalkotás és mint vallási és kultúrtörténeti forrás
 
2. részei
Ószövetség
Nyelve: a klasszikus héber és (kis részben) az arámi, esetenként görög
Keletkezése: Kr.e. 12 – 2. század
Kr.e. 5.sz.-ban kanonizálták
 
1. Mózes 5 könyve Tóra (tanítás, oktatás) 
I. A Teremtés könyve (Genezis)
- teremtés
- bűnbeesés, Káin és Ábel
- ősatyák élete – Ábrahámtól Józsefig
II. A kivonulás könyve (Exodus)
- Mózes
III-V. - törvények – pl. Tízparancsolat
 
2. A prófétai könyvek
-  próféta: Isten üzenetének hirdetoje (héber- nabi, gör. szószóló, hírnök)
Négy „nagy próféta”:
Ésaiás- messiáshit
Jeremiás – Siralmak könyve – a babiloni fogságot megelőző idő, és az azt követő – egyszerre vallásos és hazafias, a nemzeti szenvedések felpanaszlása, saját népét is átokkal sújtja - jeremiádok
Ezékiel – végítélet látomásai,                                                                                                                                                    Dániel - álomlátó – megfejti Nabukodonozor álmát „mene tekel ufarszin”  „megméretett és könnyűnek találtatott”

Tizenkét „kis próféta” (köztük Jónás könyve)
 
3. Történeti könyvek
Sámuel könyve, Királyok könyve, Eszter könyve),
 
4. Bölcsességi, tanító könyvek
- Példabeszédek könyve,
-  A prédikátor könyve – Salamonnak tulajdonítják, (Kr.e. 1o.sz. – Jeruzsálemben új templomot)
- Jób könyve
 
Lírai művek
Zsoltárok könyve – imádságok
 Énekek éneke- szerelmi dalok,
 
Az Újszövetség
- nyelve a görög
- ókeresztény irodalom, a Kr.e.  I.század vége felé nyerhették el végleges formájukat
1. Négy evangélium (= „jó hír”, „örömhír”) Jézus az üdvösség örömhíréről beszélt, az apostolok már Jézus Krisztus élettörténetét nevezték evangéliumnak
- Jézus születése, tanításai, kínhalála (passió = szenvedéstörténet)
- Máté, Márk,  Lukács -  szinoptikusok (együtt láthatók) -ugyanazt a hagyományanyagot dolgozták fel, s szöveg szerint is sok műveikben az azonosság.
- A negyedik, a János -evangélium  valószínűleg egy zsidó-keresztény misztikus mozgalomnak szánta/ mély értelmű gondolatokban bővelkedő, lényeges eltéréseket mutat a szinoptikusokkal szemben. Jézusról elsősorban mint Istenről beszél, aki emberi testet öltött, de isteni lényegét és hatalmát szüntelenül kimutatja.
 
2. Az apostolok cselekedetei
Az ókeresztény egyház története: az oskeresztény közösség Krisztus menny­bemenetele utáni napjai,  Pál apostol három nagy téríto útja
Szerzoje: Lukács evangelista
 
3. Pál 14 levele
és az „Egyetemes levelek” - Jákob, Péter, Jónás és Júdás levelei
 
4. Jelenések könyve - Apokalipszis
- szerzoje – valószínuleg – János apostol
 
3. fordítások
– Kr.e. 3.sz. Ószöv. Septuaginta (=hetvenes ford.) - hellenizmus idején, az alexandriai könyvtár számára, görög
- a Biblia latin fordítása – Vulgata (= általánosan használt) Szt. Jeromos , 5.sz.
- újkori bibliakritika Erasmus Újszöv. fordításával kezdődött
Minden nyelv nagykorúságának bizonyítéka az anyanyelvű Biblia
- Luther Márton
Mo.-on
- XV. sz.: Huszita Biblia. Részleteit őrzi a bécsi-, müncheni- és az Apor-kódex.
- XVI.sz.  A protestáns prédikátorírók kísérletei –Sylvester János,

http://enciklopedia.fazekas.hu/memo/Sylvester_Janos.htm

http://www.irodalmijelen.hu/node/9494

- 1590.:Károlyi Gáspár - a teljes magyar Biblia-fordítás az ún. Vizsolyi Biblia (ahol fordították). A Károlyi-féle fordítás a magyar nyelv történetének egyik legnagyobb teljesítménye; hatása szinte felmérhetetlen a magyar irodalomra (Ady, Móricz).
- 1626.:Elkészül az első katolikus Biblia Káldi György fordításában
 
4. Műfajok a Bibliában
 - mítosz - pl. Teremtéstörténet = Genesis;
.  monda-- a zsidóság őstörténete,  pl. Exodus ; Dávid és Salamon király bölcsességei
-  zsoltár = psalmus, vallásos lírai költemény, amelyben a költő Istenhez fordul – dicsőíti, könyörög, ünnepli, siratóének = himnusz - zömét Dávidnak i.e.1o.sz.
 - példázat = olyan rövid, tanító célzatú  elbeszélés, amely egy teológiai kérdést egy jelképes, metaforikus értelmű történettel világít meg – a példázatok sugalmaznak, felszólítanak
pl.  Jónás könyve, A magvető példázata, A tékozló fiú története
- szerelmes versek pl. Énekek éneke
- közmondás  pl. Példabeszédek Könyve
- morális tanítás  pl.  Jézus - A hegyi beszéd
-  filozófiai elmélkedés: pl. A Prédikátor Könyve  -
- irodalmi levél – fiktív, antik levélműfaj követése, pl. A szeretet himnusza Pál Korintusiakhoz írott első leveléből
- apokalipszis gör. felfedés, feltárás, az isteni titkok kinyilatkoztatása- a világvége megmutatását tartalmazza, a végvárás műfaja /az Ószöv. is több apokalipszist tartalmaz pl. Dániel próféta látomása
- imák pl. Miatyánk
 
5. bibliai motívumok, archetípusok, toposzok:
1. teremtéstörténet
- teremtés – monoteizmus, teleologikus, van kezdete és vége,  elvont – szóval teremtés npoliteizmus, káosz-ból, anyagi, istenek nemzése, mítikus idő más teremtéstörténetekben
- szimbolikus nyelv – Édenkert – víz- élet, tisztaság, kert, 4 folyó, fa – számszimbolika – 4 világtáj, 4 evangélista, 4 főangyal, Apokalipszis 4 lovasa
› Bosch: A gyönyörök kertje : Édenkert, Michelangelo: Ádám teremtése (Sixtusi kápolna)
- ég –föld, fönt-lent - Jákob létrája – Isten akar találkozni az emberrel, Zikkurat, Bábel tornya
- hegy, - világfa
 
2. több történet az Éden elvesztéséről – a bűnről
- bűn – tudás – meztítelenség – Ádám, Éva
– Káin – földműves, Ábel – állatteny.– próbára tenni, pásztornépek uralma- törvényszék metafora – bíró – az Úr ítélete – bélyeg –nem lehet megölni – nem ember dolga, Úr az ítélethozó
- a vízözön előtti királyok – matuzsálemek – pl. Alalgar 36 ooo év = hosszú élet, isteni bölcsesség, egyre törpébbek
- Bábel tornya
- Sodoma és Gomora – kénköves eső, vulkánkitörés? – Lót felesége sóbálvánnyá
›Halotti Beszéd
 
3. vízözön
- katasztrófamítosz – özönvíz – ua. megváltás – Újszöv. keresztelés – fulladás, újjászületés, szivárvány a szövetség jele
4o nap eső, Ararát - holló, galamb – olajfalevéllel, Isten szövetséget köt Noéval és minden földi élővel – jele a szivárvány
Vörösmarty: A vén cigány – vihar
Babits: Talán a vízözön
Weöres : Az elveszített napernyő
 
4. Izsák feláldozása
- Ábrahám – Úr ígérete, a fiát is megígérte
- parancs – emberáldozat? - rítus- Úr célja – Á. Feltétlen hitéről meggyőzödni
- Isten szabadító ereje – példázat
 
5. tízparancsolat
ember – Isten találkozása a Sion hegyen
 
6. honfoglalás mítosz – Kánaán :
Petőfi : A XIX. század költői
 
7. Tékozló fiú – a családról leválás
Idegen világ – önmegvalósítás, kaland, deviancia
Arany János: Toldi – elmenne, maradna
 
8. apokalipszis 
Pilinszky János:  Apokrif
9. Lázár feltámadása
Nemes Nagy Ágnes – Lázár
 
10. Ecce homo
Karinthy Frigyes: Barabás

Feladat: 1-2 bibliai műfaj bemutatása (műveken keresztül)

Kategória: irodalom témavázlatok | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 20100 | Feltöltések: 0