Nyitólap » Fájlok » magyar » irodalom témavázlatok

2. REALIZMUS 2.
2011-09-11, 2:23 AM

Az orosz realizmus

feleslegesség érzése  - Puskin: Anyegin ( 1831) - világirodalmi rangú

                                        -  Lermontov: Korunk hőse

                                        -  Goncsarov: Oblomov /1859/ - keleti tunyaság

↔ NyE real. - J.Sorel - az egyéniség elvesztése, Or.o. - a meg sem szerzett egyéniség elvesztése

hivatalnok /csinovnyik/ figurák - címkórság, arcnélküliség, szolgalelkűség, kiszolgáltatottság, a kisember szorongása

Gogollal indult - realizmus, kisember-irodalom "Mindannyian Gogol köpönyegéből bújtunk ki"

a 19. sz. második fele - polg.fejl.  Pétervár, a patriarchális viszonyok bomlása

Tolsztoj - lelki hazatalálás, példaadás

Dosztojevszkij - egyéniség lázadása

sz.vég - Csehov - értékvesztés

Gogol /18o9-1852/

1836. A revizor, 1842. Holt lelkek, Az őrült naplója, Pétervári elbeszélések

 A köpönyeg (1842)

·         groteszk elbeszélés

·          A cím Arany Jánostól ered, aki németből kezdte el fordítani, szerette, írói álnévként is használta az  A.A.

·          csel. – magányos, jelentéktelen kishivatalnok, célt a köpönyeg, elrabolják, hiába fordul segítségért, bánatában meghal

·          hangnemek keveredése - – gúny, tárgyilagos, komikus, érzelmes , szentimentális,szatírikus

·         narráció – az elbeszélői szerep váltogatása - mindentudó elbeszélő, bizonytalan, találgat

- olvasóhoz – hallgatóhoz - élőbeszéd hatását kelti (szkáz-technika) kitérők - anekdota a sértődékeny rendőrfőnökről , ironizál A. A. környezetén, - ua. bizalmas közbeszólások, túlzás,

·         groteszk világszemlélet = ol.  grotta = barlang – különleges faldekoráció – esztétikai minőség – szélsőségesen össze nem illő elemet pl. tragikus-komikus, félelmetes-nevetséges, mindennapi- fantasztikus – borzongató hatást kelt,- a világ irracionális, fantasztikus, tragikus

·         különböző nyelvi rétegek - tudatosan körülményes, cirkalmas nyelv +szentimentális elérzékenyülés,, helyenként melodramatikus, együttérző - ambivalens érzést keltő - tragikomikus

 főhős

- neve - beszélő név- basmacskin= cipő,  Akakij Akakijevics, gör.= jámbor, apja után - nincs személyisége

- névadás - jelentéktelen esemény részletezése miért - - ua. a fiatalságáról semmit,

- külső - csúnya

- életmód - munkája a másolás - = szórakozás, önállótlan- nem figyel semmire - sárgadinnye a kalapján, automata, eltorzult személyiség, nincs

- beszédje – izé

-emberi kapcs. - kollégák gúnyolódása, fiatalember . - érzelmes szánalom, a végén egyre inkább ez az uralkodó, Petrovics szabó, házvezetőnő

- abszurd módon redukált élet - személyiségének leértékelődése -

- fordulat - új köpeny - minden vágyát ez pótolja,

spórolás - túlzások - kevesebb gyertyát, óvatosabban lépked.↔ a cél értéktelensége

- minden betöltő idea- egyetlen személyes vonás mint egy feleséget, úgy veszi a köpenyt, ez bizonyítja, hogy ő is ember

- megváltozik - céltudatosabb- felfigyelnek rá, estélyt ad az irodafőnök helyettese

lustálkodik, kirakatot néz, elmosolyodik

 tragikus fordulat - ellopják a köpenyét

kétségbeesett kísérletek a visszaszerzésére-

 - őr,

- rendőrfőnök,

- kollégák - gyűjtés, de nem sok, közöny

lázadása, ragaszkodik az eszméjéhez,

tekintélyes személy – jellemzése -  fontoskodása , rémület, szolgaszellem – embertelen 74. lázadó szellem a fitalemberk között

halála

- köpeny = élet, a személyiség elvesztése bűn

- nagyvárosi ember- elveszti természetes közösségét, személyiségét, perspektíváját  - csak egy szerep, másolat maga is - így válhat egy köpeny elvesztése az élet értelmévé, elvesztése az élet értelmének elvesztésévé

- belehal az ezredes kiabálásába - szolgaszellem

kollégái 4 nap múlva

- írói búcsúztató -  temetési beszéd paródiája + szánalom

 groteszk figura- nevetséges és szánalmas, nem szatírikus vagy gúnyos - minél lejjebb,

annál kevésbé van helye a gúnynak

- kisember szorongató magánya - nem ábrázolja ellenszenvesnek, esendősége, vágyakozása, küszködése - fanyar humor

fantasztikus befejezés - kísértetjárás, megkésett írói igazságszolgáltatás, legalább ennyi, bűntudat

- itt is az élőbeszéd imitálása dominál - pletykák

groteszk - a világ irracionális, fantasztikus, tragikus

 - szereplők - Pétervár társadalma - Petrovics - szabó - felszabadított jobbágy - szerepzavar - részegen alázatos, hajlong, józanul pimasz

hivatalnokok - kisszerű, érzéketlen - ünneplik, magára hagyják, a gyűjtés is félbemarad, fiatal munkatárs megundorodik az ugratásoktól

államapparátus - arctalan, őr, rendőrfőnök - nem segít, majd egy kísértetet üldöznek

tábornok - tekintélyes személy, pálfordulás - bűntudat

 Lev Nyikolajevics Tolsztoj /1828-191o/

·         a legnagyobbak közé - Homérosz, Shakespeare ...

·         1869. Háború és béke, 1877. Anna Karenina, 1899. Feltámadás

·         filozófiája

- az ember boldogságra született, tökéletesedés - az életnek van egy felsőbb irányultsága, egyéni feladat az öntökéletesítés

- evangéliumi szeretet+ Rousseau-i természetesség

- állam, egyház = erőszak

- polg.társ.= civilizált barbárság - a legalacsonyabbrendű szükségletek a legmagasabb látszatában jelennek meg, Ny.bűne - öncélúság, K-i, ázsiai- hiányzik az egyén szabadsága, méltósága

a puszta hit elegendő, a közöset a vallásokban, a krisztusi ember (19o1. eretneknek, kiközösítették)

orosz nemzeti út - erkölcsi felvilágosítás, erőszak nélküli felemelése a népnek

·         82 évesen egy vasútállomáson halt meg

Iván Iljics halála,1886

- kisregény

- cím - arra - hogyan hal meg, újsághír, in medias res

- környezete - Geraszim - Isten akarata, mi sem kerülhetjük el

    - kollégái - előléptetés, öröm, nem ő, terhes kötelezettségek - részvétlenség

- családja - Praszkovja Fjodorovna - szalonja - hamis látszatvilág, összhangban a személyiséggel

szerepjátszás, önsajnálat - utolsó napok alatt mit kellett kiállnia

fia sír

2. élete egyszerű, mindennapi és iszonyú volt - ? apró hazugságok, öncsalások

- apja - mindenféle fölösleges intézmény, föl. tagja , 3 testvér

-  tehetséges, vidám, kötelességtudó, értelmes - átlagos

- hivatalnok karrier - kisváros, kormányzósági székhely, Pétervár, nem az érdemei miatti előmenetel - protekció, kapcsolatok

- házasság - megfeleljen a környezet elvárásainak, a comme il faut - illendőség, a formaságok a fontosak, üres kötelességek, társadalmi megszokás, kártya

- egyéniségét ne tükrözze az irat,

- lakberendezés - mint mindenki szalonja, hasonlítani akarás, azt hiszi, egyéni, a kellemetlen rokonok lerázása

4.f.

- esés - élete csúcspontján - véletlen sorsfordulat

 - a külső események helyett a belső történések a központba

- nem hiszi el - Kaj, az ember halandó

? hogy jut el a halál tudomásulvételéig -

orvosokhoz- uo. érzéketlenek, orvosi konzílium- itt sem ő a központ, gyógyszerek, a sógora figyelmezteti

- család - veszekedések - igényelné a részvétet

            - hazugságok, nem halálos, kellemetlen, nem veszi be a gyógyszert, elhárítják,

tudomásul veszi, hogy haldoklik - a fizikainál nagyobb a lelki szenvedés

- végiggondolja az életét - felefelé haladtam, uú. elfogyott az élet

- egyetlen boldog emlék, a gyerekkor

- a jóvátehetetlenség miatti fájdalom, mindaz értéktelen, amiért addig élt

önsajnálat

- sötétség - szenvedés, szorongás, ragaszkodás az élethez

utolsó 3 nap üvöltés - testi és lelki fájdalmak

halál pillanata - helyrehozni, elrendezni utoljára a dolgát - szeretetben meghalni - megvilágosodás, boldog, - gyerek - részvét

Fjodor  Mihajlovics Dosztojevszkij /1821-81/

- 1838-43. hadmérnöki végz. Balzac: Eugénie Grandet fordítása / Razumihin is fordításból/, szabadúszóként írásaiból

- 1847-től Petrasevszkij összejövetelei - fr. utópista szocializmus, ateista-szocialista - I. Miklós önkényuralma csírájában elfojtja 48 szellemét, 1849.ápr. letartóztatás, nov. halálra ítélik, kegyelem, -komédia, kiábrándul az igazságszolgáltatás intézményeiből

-4 év kényszermunka az omszki erődben, majd közkatonai szolgálat - szenvedés - új élmények - itt vált újra iránytűjévé a Biblia

1859. vissza Szentpétervárra - II. Sándor - liberalizálódás, 1861. jobbágyfelszabadítás - pezsgő szellemi élet - bátyjával folyóiratot -

1861-65. Polina  Szuszlova - narodnyik-nihilista egyetemista nő ,  infernális + játékszenvedély

1862-63. nyugat-európai körút - londoni szegénynegyed - szánalom

1867. Anna Snyitkina - gyorsíró - áhitatos tisztelet, a hitelezők elől NYE- Genf , Firenze - rulett, epilepszia, 4 gyerek, 2 meghalt- lassan kigyógyul szenvedélybetegségéből, E.-szerte ismert

1871. vissza Szentpétervárra - forradalmi mozgalmak- anarchisták, narodnyikok

nyugatos és szlavofil ellentét, orosz út keresése - D. Or.o. csak szerves fejlődés tősgyökeresség, talajhoz kötődés - szlavofil - keresztény

I. korai művek - "gogoli korszak", romantika, Hoffmann hatása -kisregények, novellák-  A hasonmás /1846/,

II.

186o. Feljegyzések a holtak házából - egy fiktív személy naplója – a foság naplója- pokoli sosok, bűntettek elemzése - az ember öntudatlan tetteinek problémája

1864. Feljegyzések az egérlyukból - Odulakó - saját világának foglya

1866. Bűn és bűnhődés, A játékos

1868. A félkegyelmű – Miskin- or. Krisztus – mindenki megváltozik, tragikus

1872. Ördögök - politikai gyilkosság – lelkiismeretlen Don Juan

188o. Karamazov testvérek – Iván, Dimitrij,Aljosa, Szmergyakov

D. világképe – egzisztencialista -  visszatérő  kérdések

- szabadság - az ember szabadon dönt, Isten létéről is, övé a felelősség

- Isten léte - a rossz, gonosz engedése - sok ártatlanul szenvedő kisgyerek

- boldogság - az ember nem született a boldogságra, szenvedéssel lehet kiérdemelni 

Bűn és bűnhődés - világhírt

Szereplők (beszélő nevek)
Rogyion Romanovics Raszkolnyikov – egyetemista /= óhitű szakadár/
Aljona Ivanovna – uzsorás
Lizaveta Ivanovna – az uzsorás testvérhúga
Marmeladov (Szemjon Zahanics) – volt címzetes tanácsos  /= lekvár/
Katyerina Ivanovna – a felesége
Szofja Szemjonovna (Szonya) – a lánya /gör. szophia = bölcsesség/
Pulherija Alekszandrovna – Raszkolnyikov édesanyja /pulcher= gyönyörű/
Avdotya Romanovna (Dunya) – Raszkolnyikov húga /Avdotya= gör. Eudoxia = dicsőséges, kiváló/
Pjotr Petrovics Luzsin – a vőlegénye /luzsa= tócsa/
Razumihin (Dmitrij Prokofjics) – Raszkolnyikov barátja /razum= ész, értelem/ Nyikogyim Fomics – rendőrségi fogalmazó
Ilja Petrovics Zamjotov – rendőrfőhadnagy
Zoszimov – doktor
Arkagyij Ivanovics Szvidrigajlov – Dunya volt munkaadója
Lebezjatnyikov – Luzsin lakótársa  /= csúszómászó/
Marfa Petrovna – Szvidrigajlov felesége
Porfirij Petrovics – rendőrségi nyomozó /gör. porphüreosz = bíbor, hatalom jelképe/ 

regényforma:

·         eszmeregény - a hősök sajátja egy-egy eszme, velük változik – dialógusban  egymással : eszme-vezérelte – R. fennsőbbrendű ember, Szonja: szeretet-elv, Szvidrijaljov: szenvedély (>< tézisregény, ütközteti az álláspontokat)

·         polifonikus regény (Bahtyin) - a figurák nyelvi és eszmei önállóságot kapnak, kiszabadulnak az egységes narráció, írói nézőpont uralma alól - belső monológok, senki nincs birtokában az abszolút igazságnak - minden hős egy-egy válasz a felvetett problémára

·          lélektani - páratlan lélektani ismeretek, a belső mozgatók ösztönösek 

Csel.egy fiatalember, akit kizártak az egyetemről, elhat., hogy megöl egy uzsorásasszonyt, anyját, húgát megmenti, befejezi az egyetemet, külföldre megy – boldogítja az emberiséget

cselekményvázlat - Szentpétervár, kb. két hét,

I. út a gyilkosságig - pokol - meg tudja-e tenni

- nyomorgó diák, beszűkült élet - abbahagyta tanulmányait, szobájába húzódott, mint egy pók, elszigetelődött - családjától, baráti kapcsolatai sincsenek - rabja lett egy rögeszmének

-  terve - megöl egy uzsorásnőt, egyéni szabadság, 3ooo rubellel befejezheti tanulmányait, az emberek javára munkálkodva letudja bűnét

- értelmiségi gyilkos - lázadás a világ abszurditása ellen, a korlátok áthágása, mindent szabad /Isten nélküli világ abszurd,

az autonóm ember -önmaga ad értelmet, célt az életének/ - megteremtette a fensőbbrendű embert – N. előtt az Übermenschet  elmélete : 2-féle – engedelmes, rab-ember - képes új szót kimondani = teremtő élet, Solon, Mohamed, Napóleon ( Egyiptomban felejt egy sereget, Moszkvánál 1 millió halott)– erős, önző, titáni, nincs lelkiismeretfurdalása - aki öntudatlanul lép át korlátokat – lehet Napóleon, de akinek Napóleon a probléma – az a korlátok miatt összeroppan

- próba az uzsorásnőnél

véletlenek

- kocsmai beszélgetés Marmeládovval - züllött iszákos, egy alkoholista családjának a sorsát közben -  Szonja- sárga bárca, Katyerina Ivanovna, gyerekek - szenvedés - abszurd világ - megerősíti igazságosztó indulatát

- anyja levele - Dunya kiszolgáltatottsága, Szvidrigaljov démoni alakja, Luzsin aljas házassági terve - rájön, hogy húga érte áldozná fel magát - a gyilkosság irányába

- meggyalázott részeg lány - nem tud segíteni

- álom - Mikolka agyonhajszol és ütlegel egy lovat - tudatalattiban már gyilkosság,  hatására visszariad

- véletlenül kihallgatott vita - bűn-e megölni egy kártékony lelket

- véletlenül kihallgatott beszélgetések - nem lesz otthon Lizaveta

- meg akarja látogatni Razumihint - de visszafordul

- gyilkosság - Lizavétát is meg kell ölnie, a véletlenek segítik /balta, mázolók/

II. rész - el tudja-e viselni - harca a környezetével - lelkiismeretével - tisztítótűz

II-VI.

jelleme- jóindulatú, iszonyodik az erőszaktól, nagylelkű, a pénzből semmit sem költ el, ua. nincs lelkiismeretfurdalása - az odulétben teljesen elszigetelődött

- hétköznapi kötelezettségek - rendőrségi idézés egy váltó miatt - ájulás, amikor a gyilkosságról beszélnek

- elrejti a bűnjeleket

- Razumihinnél látogatás, /razum= értelem, életszerető, önzetlen gondoskodás, pozitív/ - a sötét titok miatt nem tud senkivel kapcsolatot kialakítani - iszonyú magány

- lázálom a háziasszony megveréséről

- Razumihin gondoskodik róla- /anyja pénzt küld, R. ruhát, orvos/

- az uzsorásnő meggyilkolásáról – Razumihin és Zoszimov

- Luzsin  - ügyvéd, filozófiája 1oo/35 -haszonelvűség, önzés, egoizmus, képmutató - szüntelen elszólja magát, mások megalázása, kihasználása- - kidobása /ua. mindent szabad - énje egy része/

- megszökik - a végére akar járni - nem lelkiismeret-furdalás, gyötrő feszültség, betegség

- beszélgetés az étteremben Zamjotovval – egyszer gyilkosnak, másszor őrültnek

- öngyilkosság- értelmetlen /mellette leugrik egy nő a hídról/

- látogatás a helyszínen

- Marmeladovot balesete, hazaviszi -  Szonja megjelenése, a maradék 25 rubelt a feleségének - melegség, találkozott az élettel

- anyja, testvére - idegenül fogadja, nem tud szeretni? = önzetlennek lenni Razumihin szerelme

- Luzsin rosszindulatú levele - Szonjával való kapcsolat, feltételeket diktál, 162.35,

- Raszkolnyikov elmeséli a Marmeladovékkal történteket, Szonja megjelenése – megköszöni a pénzt – 178/25-28. – Dunya búcsúzáskor meghajlik Szonja előtt

III/5. párbaj  - Porfirij - a vizsgálóbíró meglátogatása, kiváltatlan zálogtárgyai ürügyén, nyugtalanítja a gyanú - Raszkolnyikov elmélete – 198/ 2o-45

az embereket két csoportba - hangyaboly - élet fenntartása, Napóleonok - kiváltságosok, új gondolatok, ők adnak értelmet a világnak - joguk van túllépni az erkölcsi korlátokon, ők adnak új törvényt a világnak, mindent szabad

önmagának akarja bebizonyítani, hogy ehhez a második csoporthoz tartozik

Porfirij - vizsgálóbíró - nem a gyilkosság érdekli, az elvet akarja kikezdeni, eszményi nyomozó - az erőszak megszüntetése a célja

- titokzatos ember - gyilkosnak nevezi

- újabb lázálom – vihogó, megölhetetlen uzsorásnő

- Szvidrigaljov – megjelenése a felébredéskor

Sz. - a világ démonikusságának képviselőjet, tudatosan, negatív értelemben lép át minden erkölcsi korláton /egy 14 éves süketnéma lányt megerőszakol, öngyilkosságba, halálra kínozta inasát, megmérgezte feleségét/, erkölcsi relativista -

felháborítja Szvidrigaljov rokonszenve, hogy rokon léleknek érzi magát, felismeri benne hasonmását, cinizmusa - elítéli, elutasítja 1o ooo rubeles ajánlatát

Dunya - büszkeségében, gőgjében önmagára ismer, csak neki már nincs erkölcsi alapja - D. szakít Luzsinnal , nem mondja el az örökölt 3ooo rubelt, - nem tud lemondani álmáról - egy szép, erkölcsös, nála intelligensebb nőnek parancsolhat, karrierjében segíti majd

Razumihin tervei - könyvkiadót, egyértelműen pozitív - életszerete, de nem gőgös, álmodozó

- váratlan búcsúja - megint idegen

- IV/2. látogatás Szonjánál – beszélgetés a szenvedésről – R. észigazságai, Szonja misztikus, irracionális válaszai, a szív igazságai - megértő, leborul a szenvedése előtt, R. magánya,  bűnös, - a családjáért uú. átlépett az erkölcsi korlátokon, mégis tiszta , alázat - megváltás

- nem racionálisan, érzelmi síkon elfogadja Isten kegyelmét, az evangéliumot

látva Lázár feltámadását akarja hallani

- Szvidrigaljov szobát bérel a szomszédban

- 2. párbaj Porfirijjal az ügyészségen- nyiltan gyanúsítja - Mikolka felmentő vallomása

- halotti tor Luzsin bosszúja - 1oo rubelt Szonja zsebébe -  hamisan vádolja - aljasságát Lebezjatnyikov leleplezi

- vallomása - Szonyának,maradjon vele -  szenvedés elfogadása

- Szvidrigaljov kihallgatta

- Katyerina Ivanovna haláltánca -  megőrülése, Szvidrigaljov segít halála után a családon, keveredik benne jóság és aljasság - sejteti, hogy hallotta Szonjának tett vallomását

VI. rész dialógusok

- Razumihinra bízza a húgát

- Porfirij látogatása - Mikolka csak magára vállalta, mert raszkolnyik, szenvedni akar, jelentkezzen önként - már nem hisz az elméletében - élet csak a szenvedés árán lehet

- beszélgetése Szvidrigaljovval, Dunya iránti szerelme - megjavítani, hízelgés

- Dunya megzsarolása - kéjvágy + remény, hogy a lány szereti, Dunya sikertelen lövése, öngyilkosság, szimbolikus, megöli R. démonját is

- elbúcsúzik anyjától

Dunya mindent tud Szonjától - mindkettő önfeláldozó szeretete

Szonja küldi a rendőrségre - nehezen beismeri 

III. Szibéria -feltámadása -  paradicsom

- 8 évre Szibériába, Szonja vele

- R. racionálisan nem érzi bűnnek, erkölcsileg mégis meghajlik - a lelkiismerete elől nem menekülhet - a bibliában nem valami erkölcsi kinyilatkoztatást keres, a magasabbrendű világot, a hitet

- másfél év lelki válság, gőg, társai is utálják,

- apokaliptikus álom - keletről jött járvány - mindenki öünmagát tartja a legokosabbnak - anarchia, pusztulás

- a szerelemben újjászületik

-  kortársa Nietzsche - Übermensch

Anton Pavlovics Csehov /186o-19o4/ 

·         a novella és a dráma megújítója

·         orvosegyetem - term.tud. tisztelete, humanizmus,kórházi, törvényszéki orvos, egy tífuszos lány a kezei között hal meg, abbahagyja, írásaiból

·         távol a politikától - az író csupán szenvtelen tanú lehet - csak individuális megváltást ismert 

novellák

rövid, csattanós, villanófénybe egy eseményt, kevés szereplő

real. jellemábrázolás - cselekedetei, párbeszédek

irónia – távolságtartás,líraiság, atmoszférikusság

ua. a mozdulatlanság, tehetlenség, holt lelkeket mutat

szemben Tolsztojjal, Dosztojevszkijjel - a vallásos belenyugvás, a szenvedés elfogadása nem megoldás, állati életek, abszurditás, rossz álom

drámái

9o-es évek - Sirály, Ványa bácsi - báty prof. fiatal feleséggel, Asztrov,

Három nővér, Cseresznyéskert

a sz.-végi orosz élet dermedtsége, elpazarolt életek, életcél megsejtése, akik tehetségesek cselekvésképtelenek, a környezet meghatározza a személyiséget

anti-drámák, felszín alatti konfliktusok, robbanás előtt, lírai-hangulati dráma

 

 

 

Kategória: irodalom témavázlatok | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 2448 | Feltöltések: 0