Nyitólap » Fájlok » társadalomismeret » érettségi követelmények

Szakirodalom az emelt szintű társadalomismeret érettségihez
2011-10-15, 1:54 PM

 


 

Társadalomismeret

 

1.       A társadalmi szabályok. Az erkölcs, a jog, a hagyomány, a szokás

 

http://www.banki.hu/~tkt/segedanyagok/altalanos-pedagogia/etika_segedlet.pdf

 

2.       Jogi alapismeretek

·         Jogos, jogtalan

·         Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok, valamint az ezekhez társuló kötelességek.

·         Fiatal- és gyermekkorúak speciális jogi és intézményes védelme

·         Az igazságszolgáltatás folyamata, részvevői. A bírósági eljárás szereplői és főbb szakaszai.

·         Munkajogi alapismeretek. Önéletrajz

 

Jakab György - Falus Katalin Erkölcs és jog. Társadalomismeret 2.

Kukorelli István-Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Állampolgári ismeretek


3.       Állampolgári ismeretek

·         A mai Magyarország és az Európai Unió országainak politika intézményrendszere.

·         A magyar Alkotmány

·         Az Alkotmánybíróság

·         Az országgyűlés

·         Az államtípusok jellemzői

·         Nemzetközi konfliktusok jelenleg a világban.

 

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: Társadalomismeret . A politika, a munka világa, az életmód kérdései - 11-12. osztály.  A politika világa (Bayer József)

Kukorelli István-Pozsár-Szentmiklósy Zoltán:  Állampolgári ismeretek (Mozaik K.)

http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf

 Alkotmányjog

Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet (2005)
MajtényiLászló
SzabóMáté

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/alkotmanyjog/adatok.html 

4.       A család és a felnőtté válás

·         A család funkciói

·         A család fogalma és szerepe napjainkban, családtípusok jellemzői

·         A családi munkamegosztás, a háztartás és a családi költségvetés jellemzői.

·         A szocializáció fogalma.

·         A  mentálhigiénés, különösen a drogfogyasztás okozta problémák és beilleszkedési zavarok a

·         felnőtté válás életszakaszában.

 

Magyarország a XX. században . A család kialakulása, a családformák történelmi változásai http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/192.html

 

Család, gyerek,  társadalom

http://mek.oszk.hu/05400/05461/05461.pdf

 

5.       Az egyén, a közösség, a társadalom és a kultúra fogalmai.

·         A  nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmak jelentése, valamint a magyar nemzettudat fejlődésének sajátosságai.

·         A Magyarországon élő történelmi nemzetiségek és etnikai kisebbségek számaránya,

földrajzi elhelyezkedése, jellemzői, szervezeteik tevékenysége 

·         A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme, a pozitív diszkrimináció kérdésköre

·         A települési önkormányzatok feladatköre, szervezeti felépítése, költségvetése

 

Száray_Kaposi: Történelem IV. (Nemzeti Tk.) A globális világ előnyei és gondjai

Mindentudás Egyeteme:  FORRAY R. KATALIN Együtt vagy külön? Cigányok, romák, magyarok és az iskola http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/122-egy%C3%BCtt-vagy-k%C3%BCl%C3%B6n?-cig%C3%A1nyok-rom%C3%A1k-magyarok-%C3%A9s-az-iskola.html

Mindentudás Egyeteme:  GÁNGÓ GÁBOR Mi a nemzet? - A népek életéről és haláláról http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/24-mi-a-nemzet?-a-n%C3%A9pek-%C3%A9let%C3%A9r%C5%91l-%C3%A9s-hal%C3%A1l%C3%A1r%C3%B3l.html

 

 

6.       A társadalmi viszonyok

·         A  mai magyar társadalom rétegződésének fő jellemzői.

·         A hazai urbanizációs és regionális problémák, Magyarországon a földrajzi társadalmi rétegződés okai, következményei, mutatói

·         a  szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei

·         A helyi társadalom összetevői, az egyesületek, kamarák, szakszervezetek céljai, feladatai

·         A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jogvédelmének társadalmi szükségessége és a

megvalósulás módja

 

Forgács Attila- Györfi-Tóth Péter-Mező Ferenc- Nagy I.- Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek II.fej.

Kolosi Tamás: A társadalmi mobilitás forrásai  (Mindentudás Egyeteme) http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/153-a-t%C3%A1rsadalmi-mobilit%C3%A1s-forr%C3%A1sai.html

 

 

Jelenismeret

 

1.       Az új gazdasági és társadalmi világrend

·         A  technológiai-gazdasági fejlődés alapvető sajátosságai.

·         Az állandó növekedésre irányuló racionális gazdasági magatartás sajátosságai és veszélyei a

piacgazdaságban.

·         A  gazdasági fejlődés és a környezet- szennyezés alapvető összefüggései.

a mai Magyarországot is érintő globalizációs kihívások

·         az európai integráció legfőbb sajátosságai,  a  legjelentősebb nemzetközi szervezetek

·         szabadság, a jólét, a társadalmi igazságosság és a technológiai modernizáció

·         a mikro- és makroökonómia lehetséges konfliktusai

 

Száray_Kaposi: Történelem IV. (Nemzeti Tk.) A globális világ előnyei és gondjai

Makroökonómia    http://hu.wikipedia.org/wiki/Makro%C3%B6kon%C3%B3mia

Lányi András - Jakab György : Erkölcsi esettanulmányok

www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/.../Erkölcsi%20esettanulmányok.pdf

Mindentudás Egyeteme: Chikán Attila:  Verseny az egész világ? – Gazdasági versenyképesség és társadalmi jólét

 http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/2527-verseny-az-eg%C3%A9sz-vil%C3%A1g?-%E2%80%93-gazdas%C3%A1gi-versenyk%C3%A9pess%C3%A9g-%C3%A9s-t%C3%A1rsadalmi-j%C3%B3l%C3%A9t.html

 

2.       Az információs társadalom fogalma, valamint az információrobbanás társadalmi hatásai.

·         Az információs társadalom fogalma, valamint az információrobbanás társadalmi hatásai.

·         kulturális uniformizálódás, kulturális sokféleség

 

Mindentudás Egyeteme:  HAVASS MIKLÓS

A számítógéptől az információs társadalomig http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/26-a-sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pt%C5%91l-az-inform%C3%A1ci%C3%B3s-t%C3%A1rsadalomig.html

 

BODÓ BALÁZS Hatalmas hálózatok - internetes közösségek, társas hálózatok

http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/167-hatalmas-h%C3%A1l%C3%B3zatok-internetes-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek-t%C3%A1rsas-h%C3%A1l%C3%B3zatok.html

 

 

3.       Az  életmód átalakulása

·         A pályaválasztás és a munkába lépés lehetőségei, a mai Magyarországon.

·         Az önéletrajzírás és az álláskeresés alapvető „szabályai” (információforrások fajtái, teendők a hirdetés elolvasásától az interjúzás lezárásáig).

·         A fogyasztói társadalom fogalma, e társadalmi forma előnyei és hátrányai.

·         A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása  a mai világban.

·         A munka világának átalakulása a globalizáció korában.

·         A női emancipáció fogalma, és ezek társadalmi hatásai.

 

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes

Társadalomismeret . A politika, a munka világa, az életmód kérdései - 11-12. osztály

A munka világa (jávor István)

Az életmód kérdései (Utasi Ágnes)

 

4.       A növekedés határai

·         Milyen hatást gyakorol a természeti környezetre a technikai civilizáció és a gazdasági növekedés.

·         A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a „harmadik világban”,

·         a népesség csökkenésének és elöregedésének problémáit hazánkban és más európai országokban.

·         A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló kulturális, gazdasági és politikai okok.

·         Mit tehet az egyén és a társadalom az üzleti szemlélet túlzásaiból eredő károk ellensúlyozására (pl. környezetvédő, segélyező programok, szervezetek bemutatása).

·         A várható életkor, és a születésszám változásának jellemzői és társadalmi következményei Magyarországon

·         A fenntartható fejlődés

 

Forgács Attila- Györfi-Tóth Péter-Mező Ferenc- Nagy I.- Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek  I/4.

LÁNYI ANDRÁS

A fenntartható társadalom (2007) http://www.scribd.com/doc/34982769/Lanyi-Andras-A-fenntarthato-tarsadalom

 

Átfogó

 

Jakab György - Falus Katalin: Érettségi mintafeladatok és megoldások Társadalomismeret

 

Kategória: érettségi követelmények | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 9465 | Feltöltések: 0