Nyitólap » Fájlok » társadalomismeret » érettségi követelmények

TÁRSADALOMISMERET SZÓBELI TÉMAKÖRÖK "B"
2011-08-19, 10:05 PM

Pszichológia

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK

 

KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT

A test és a lélek, az emberi én és a tudat

 

A lelki jelenségek organikus alapjai.

Az egyéni tulajdonságok és a környezeti hatások dinamikus kölcsönhatásai

néhány fontos képesség és tulajdonság

(intelligencia, temperamentum,

személyiségvonások) esetében.

Az én és a tudat legfontosabb értelmezései.

 

Ismerje a test és lélek probléma néhány

fontosabb interpretációját.

Legyen tisztában az öröklés és a környezet

kölcsönhatásainak típusaival és mechanizmusaival, az emberi környezet

különlegességével.

Mutassa be, milyen álláspontokat képviselnek

az ismert pszichológiai irányzatok az én és a

személyiség értelmezése terén.

A kognitív

funkciók

 

Az emberi érzékelés és észlelés legfontosabb sajátosságai.

Melyek a legfontosabb megismerő funkciók: (figyelem, emlékezet, gondolkodás) ezek működése.

A megismerés és a motiváció legfontosabb összefüggései.

 kognitív képességek fejlődésének legfontosabb állomásai.

 

Legyen tisztában a megismerés kiemelt és

irányító szerepével az emberi lelki funkciók körében. Ismerje a megismerőfunkciók belső összefüggéseit, a belső és a külső ösztönzők tanulásra gyakorolt hatásait.

Legyen tisztában az értelmi fejlődés menetével és más mentális funkciókra

gyakorolt hatásával.

A beszéd és a kommuni-káció

 

 nyelvnek az emberi társadalomban betöltött szerepe, valamint a nyelv elsajátítási folyamatának a szabályszerűségei.

A verbális és nem verbális kommunikáció néhány fontosabb válfaja.

 tömegkommunikáció néhány

fontosabb sajátossága.

 

Ismerje a kommunikáció   szerkezetét, az egyes alkotóelemek szerepét az üzenet kialakulásában, a kommunikáció fajtáit és

azok összetett jelentéseit.

Legyen tisztában a mai tömegkommunikáció

fajtáival és az általuk gyakorolt társadalomszervező, illetve szocializációs hatásokkal.

A motiváció, az érzelmek és az akarat

 

Ismerje a motiváció élettani szerepét és

működését, kapcsolatát a szükségletekkel.

Ismerje az érzelmek motivációs hatásait.

Legyen tájékozott azzal kapcsolatban, hogy

milyen motivációs háttere van az emberi

szexualitásnak, az utódgondozásnak, valamint

az agresszív viselkedésnek.

 

Legyen tisztában az alapvetően emberi motivációk fajtáival, jellegzetességeivel, az

akaratszabadság és a belső, élettani motívumok kölcsönhatásainak nyitott

kérdéseivel.

Ismerje a legfontosabb érzelem-elméleteket.

Legyen képe arról, hogy milyen szerepet játszanak az emberi döntések meghozatalában

az érzelem, az akarat és a tudat kölcsönhatásai.

A szociali-záció folyamata.  

A szemé-lyiség és a társas jelenségek

 

Ismerje, hogy milyen szerepet játszanak a

családon belüli az intim érzelmi kapcsolatok

az emberi fejlődésben. Ismerje a család és a

szülői szerep jelenkori sajátosságait.

Legyen tisztában a gyermek fejlődésének

legfontosabb állomásaival.

Ismerje a legfontosabb társas hatásokat

(azonosulás, szociális tanulás).

Ismerje a társas alakzatok (pár, tömeg,

csoport) legfontosabb jellegzetességeit,

 

Ismerje a szocializáció különféle szintjeit (mikro-, mező- és makroszint), a kultúra és a viselkedés sajátos összefüggéseit.

Ismerje a családi élet szakaszait, a családcsoport működésének sajátosságait.

Ismerje a csoportszervező-dés  és –működés alapelveit, a tömegjelenségek (pánik, divat, rohamszerű cselekvés) pszichológiai sajátosságait.

Lelki egészség és betegség

 

Ismerje a testi és lelki egészség néhány

különböző fajta értelmezését.

Legyen tudatában annak, hogy a lelki

nehézségekkel meg lehet küzdeni, és ebben

szakemberek segítségére lehet támaszkodni.

Ismerje a devianciák, az antiszociális

viselkedés és lelki betegségek legfontosabb

fajtáit.

 

Ismerje a lelki betegségek felismerésének

legfontosabb módszereit.

Ismerje a lelki nehézségekkel való megküzdés tipikus fázisait és az ellenálló képesség kialakulásának feltételeit.

Ismerje a devianciák szociológiai és pszichológiai értelmezését.

Kategória: érettségi követelmények | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 3065 | Feltöltések: 0