Nyitólap » Fájlok » történelem » 12. b

A hidegháború
2012-03-18, 9:26 PM

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői (1945-1990)

A háború lezárása (1945. szept.2.- japán fegyverletétel)

·         1945. február  -  Jalta (SZU 1939-41-es területfoglalásainak elismerése)

·         máj. 9. Keitel tábornagy - Berlin, feltétel nélküli német fegyverletétel

·         jún. Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) a négy nagyhatalom részvételével, Berlin négyhatalmi felosztása

·         júl. Potsdam (Lo. az Odera-Neisse vonalától K-re (9 millió német kitelepítése),

·         1945.nov.-1946.szept.: nürnbergi perek (22 náci főbűnös-12 halálos ítélet, Göring öngy.)

·         1945. jún. ENSZ alapokmánya (51 ország)

A háború utáni rendezés

·         jóvátétel  - a szövetségesek nem  tartanak rá igényt - az éhhalál szélén, a SZU- természetben, mindent leszerel

·         menekültek- csak  No.-ban  9 millió hontalan menekült , a szovjet állampolgárokat visszatoloncolják - öngyilkossági hullám

·         lakosságcsere: 13 millió németet telepítettek ki  Lo.-ból, Csehszl.-ból. Mo.-ról  2oo ooo - Benes nem akar a bűnös magyarokkal és németekkel egy országban élni . 2-3 millió lengyelt Ny-ra  telepítettek a SZU-ból

·         nácitlanítás

·         kollaboránsok megbüntetése - Ol.o. több ezret a partizánok, Au. 35 halálos ítélet

Hatalmi átrendeződés a világháború után - 2 szuperhatalom, kétpólusú világ

 

Európa hanyatlása

vesztesek: No., Mo.,Olaszo.,Japán - gazdaságuk romokban

győztesek: Anglia, Fro. másodrendű hatalmak lettek- háborús károk, eladósodás,

 

USA

- gazdasági vezető szerep, a világ ipari termelésének fele

- életszínvonal-növekedés

- a hagyományos fegyverzetben első + atombomba

- lemond az elzárkózás  (izolacionizmus)  politikájáról

 

SZU

- visszaállította az 1917 előtti határokat- tudomásul vették a status quot

- katonai értelemben az első szárazföldi nagyhatalom- 20 milliós hadsereg

- de a leginkább letarolt gazdaság, iszonyú emberveszteség (20 millió) - demográfiai törés, munkaerőhiány - malenkij robot (polgári személyek elhurcolása  és a szovjetunióbeli kényszermunkája, 4 millió külföldi rab)

- befolyását katonai eszközökkel érvényesítette

 

Az ENSZ megalakulása és céljai (1945. jún.) = Egyesült Nemzetek Szervezete

·         a nemzetközi béke és biztonság fenntartása (kollektív  biztonság),agresszió ellen

·         a népek egyenjogúságának és önrendelkezési joga

·         baráti kapcsolatok

·         a nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális és humanitárius problémák megoldása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása

» felépítése biztosította a győztesek befolyását

-        Közgyűlés – legfőbb fórum: évente egyszer ülésezik New Yorkban, minden tag 1 szavazattal, határozatai ajánlás jellegűek, megválasztják a BT nem állandó tagjait, a főtitkárt, hágai Nemzetközi Bíróság (15 bíró) tagjait

-        Biztonsági Tanács (11 tag →  5 állandó tag (USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Szovjetunió, Kína) –vétójog, 10  választott tag

» számos szakirányú szervezet

-        UNESCO – oktatás

-        IMF – Nemzetközi Valutaalap

-        WHO – egészségügy

 

A szovjet blokk kialakulása

 

A Szovjetunió a II. világháború után- késő sztálinizmus

-  diktatorikus - Berija, NKVD

- az SZKP - tömegpárt, 7 millió párttag, 

- Sztálin - min.elnök, hadügyminiszter, KB első titkára

- tervteljesítés - kényszermunkások (hadifoglyok, malenkij robotra hurcoltak)

- nehézipar, fegyverkezés

- életszínvonal alacsony

- 1951. bejelentik a kommunizmusra való áttérés kezdetét

 

Köztes-Európa a háború után

- katonai megszállás-  szovjet befolyás

- SZEB (Szövetséges Ellenőrző Bizottság) - a megszálló hatalom dominanciája, a másik kettő megfigyelő - a kormányok ellenőrzése, pl. törvényeket semmisíthet meg, letartóztathat

·         1945-46. dem. választások, de a kommunistákat kulcspozíciókba (belügy, gazdaság

-        földreform, újjáépítés, pénzügyi reform,

-        államosítások, a kultúra államosítása

·         1947 után Sztálin a szovjetizálás felgyorsítását

·         1948 a fordulat éve →  a többpártrendszer felszámolása,  kommunista  hatalomátvételek - sztálini típusú diktatúrák

-        iparosítás, nehézipar fejlesztése

-        a mzg. kollektivizálása

-        ideológiai, fizikai terror - koncepciós perek

 

A hidegháború

Az 1947 és 1991 közti időszakban az akkori két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió - illetve szövetségi rendszereik (NATO és a Varsói Szerződés) - között kialakult, tényleges háború nélküli, de a harmadik világháború veszélyét folyamatosan magában hordozó ideológiai, fegyverkezési, kulturális, gazdasági, és politikai összecsapást illetve rivalizálást nevezzük hidegháborúnak.

 

A békétől a hidegháborúig (1945-47)

 

kezdete

·         Churchill fultoni beszéde - 1946. márc.5. USA (fultoni egyetem):  a SZU totalitárius rendszer, expanzív politika -a a háború befejezése óta hatalmát és ideológiáját ki akarja terjeszteni a Balti-tengertől Adriáig

vasfüggöny: a hidegháborús korszakot jellemző gazdasági, politikai és ideológiai elzárkózás

 

KE szovjetizálása – népi demokratikus forradalmak

·         Lengyelország2 kormány: londoni emigráns (Honi hadsereg) - emigrációba kényszerülnek

- Moszkva-barát

·         Jugoszlávia

- a kommunista partizánok szabadították fel, a szovjetek nem szállták meg

-Tito önálló kül- és belpolitikát akar - 1948. kizárják a Kominformból,  a szovjetek „az imperialisták láncos kutyájának” (Mo.-on Rajk-per)

- a volt gyarmati országokkal együttműködés

·         Csehszlovákia- 1945. Benes-dekrétumok

 

A kommunista térnyerés megakadályozása

-        NYE - az 1946-os választásokon Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban, Norvégiában kb. 30%-ot kapnak a kommunisták, ám 1947-re kiszorítják őket a koalíciós kormányokból

-        Polgárháború Görögországban (1946-49)

- az USA-nak sikerült megakadályoznia, hogy a Szovjetunió kijusson a Földközi-tenger térségébe.

 

Békeszerződések Párizsban

-        1947.febr. Magyarország, Finnország, Bulgária, Románia és Olaszország írja alá

vita: Ausztria, Németország ügyében

-        Ausztria - 1955. semleges, a szovjet csapatok kivonulnak

 

1947-1952

 

Truman-elv: 1947-ben az Egyesült Államok elnöke, Harry Truman (1945-53) által meghirdetett ún. feltartóztatási politika, amely  a Szovjetunió további terjeszkedésének megakadályozására, illetve a nyugat-európai országok katonai és gazdasági megsegítésére irányult

1. Az USA-nak fel kell adni az izolációt →   megakadályozza a görög kommunisták hatalomra kerülését

2. Európa gazdasági megsegítése →   Marshall-terv (1947)

3. az ún. atlanti közösség védelme- NATO (1949) (= Észak-Atlanti Szerződés Szervezete

↔ Kominform (1947) (Kommunista és Munkáspártok tájékoztatási irodája - biztosította a kommunista pártok moszkvai irányítását.

A Zsdanov-Sztálin-féle két tábor teória:  1. Az imperialista, demokráciaellenes tábor; 2. Az imperialistaellenes, demokratikus tábor.

 

A Marshall-terv: 1947- 1951-ig működött. Marshall  (USA külügyminisztere)

Célja:

-        az USA gazdasági és politikai hatalmának erősítése (a piac kibővítése és megtartása) 

-        az európai demokráciák stabilizálása

-        Az összeg 90%-a segély, 10%-a kölcsön volt. 

A Szovjetunió elhatárolta magát a Marshall-segélytől és a közép-kelet-európai országoknak is megtiltotta a pénz elfogadását. Ezzel a "szocialista világrendszer" nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is elszigetelődött.

 

A  német kérdés

-        4 megszállási övezet

-        1948. a nyugati megszállási övezetben valutareform (új márka) ,

-        mire a szovjetek blokádot vontak Berlin köré (nyugati légihíd biztosítja a város ellátását), 11 hónapig berlini blokád

-        1949. a nyugati zónák egyesítése: Német Szövetségi Köztársaság megalakulása,

-        válaszul a szovjet zónában létrehozták a Német Demokratikus Köztársaságot

-        1952. az NSZK-t felveszik a NATO-ba

 

hatása: felgyorsítja a nyugati országok együttműködését

Ny-i integráció

1947. Marshall-segély - segít a helyreállításban

1949. NATO - katonai tömb, a szovjet terjeszkedés megakadályozása

1949. Európa Tanács (cél: a dem. biztosítása, Ny-i államok együttműködése)

1951- Robert Schumann (fr. külügymin.) - Montánunió (Európai Szén- és Acélközösség) 6 állam -a fr. vasérc + német szén - közös felügyelet

 

Integráció a keleti blokkban

1947. Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform)

1949. KGST - a szovjet gazdaságnak alárendelt, nincs gazdasági integráció, mindegyik autarkiára

1955. Varsói szerződés- katonai tömb

 

A hidegháború csúcspontja

·         1949. szovjet atomrobbantás

·         1949. a kommunisták győzelme a kínai polgárháborúban

- a II.vh. alatt a japánok ellen - együtt

- Kuomintang (Kínai Nemzeti Párt) Csang Kaj-sek

- KKP Mao Ce-tung - szovjet támogatás

– 1945. újra polgárháború 

- 1949. Kínai Népköztársaság – a világ második kommunista nagyhatalma

-a Kuomintang – Tajvanra menekült – 1971-ig a Bizt.T. állandó tagja

- USA megakadályozta a Kínai Népköztársaság felvételét az ENSZ-be, kereskedelmi blokád

- együttműködés a SZU-val, államosítás, szövetkezetesítés

- 1950. elfoglalták Tibetet

- 50-es évek második fele – „nagy ugrás” – népi kommunák = munkacsapatok, népi kohók – maoizmus – kínai személyi kultusz

·         1950-53. koreai háború

1945. két Korea –É-on szovjet, D-en amerikai – 38.szél. fok.

- 48-as választások – kétfajta politikai berendezkedés

É- Kim Ir Szen

- 1950 – északiak támadása

- MacArthur vezetésével ENSZ erők

- a  konfrontáció világháborús szint alatt tartása

1952.

·         USA Japánnal szövetség – katonai támaszpontok átadása (Okinawa)

·         USA - hidrogénbomba

·         COCOM listák - a csúcstechnológia átadásának tilalma a keleti blokk fele

 

A gyarmati rendszer összeomlása

 

- a II.v.h. alatt a gyarmatosító hatalmak meggyengülése

- második világháború után a gyarmatokon komoly fegyveres erő is létrejött

- USA és a SZU is támogatta, antikolonialista politika – befolyást

-Az 1950-es évekre az ázsiai gyarmatok nagy része felszabadul (az angolok kivonulnak)

→ harmadik világ (a kapitalista és a szocialista o. mellett), fejlődő országok

politikai labilitás

- az eu.-i minták átvétele mögött törzsi, vallási ellentétek,

gazd. elmaradottság - külföldi beruházók

népességrobbanás

Neokolonializmus

Az 1960-as évekre Afrika gyarmati országai is felsz.

a világ legfejletlenebb térsége

monokulturás termelés

törzsi, vallási alapú küzdelmek

gazdasági függés a fejlett világtól

» megkezdődik az újgyarmatosítás=neokolonializmus

→ gazdasági eszközökkel elért függőség (hitelek)

ENSZ segélyprogramok

 

India

·háború alatt iparosodás

·vallási ellentétek- hindu ↔1/4-e muszlim, el akar szakadni

· 1947. függetlenség

·Nehru vezette kormány - Nemzeti Kongresszus Párt

·  1947. Mauntbattan-terv (alkirály) - kettéosztás  - népvándorlás (12-14 millió)

·Szétesik a muzulmán Pakisztánra, hindu Indiára, Ceylon – buddhista

·1948. Gandhi éhségsztrájkkal tiltakozik a vérontás ellen  egy hindu fanatikus meggyilkolta

·Nehru az el nem kötelezett országok mozgalmának vezetője

·1966. lánya - Indira Gandhi 

 

Közel-Kelet - arab-izraeli ellentét

brit mandátumi terület - a háború alatt leállítja a bevándorlást

a holokauszt után tömeges lett a zsidó bevándorlás

» 1947. az ENSZ Palesztinát két részre osztotta

- arab állam (Palesztina) – zsidó állam (Izrael)

egyik sem fogadta el, fegyveres harcok

1948. független Izrael – Ben Gurion min.elnök – a szomszédos arab országok másnap megtámadták

1. arab-izraeli háború (Izrael + 20 000 km2)

 

Egyiptom

1952. függetlenség

1954. katonai puccs - Nasszer

- függetlenség - a britek kivonják csapataikat a Szuezi-csatorna övezetéből

- modernizáció - asszuáni gát

szuezi válság

1956.júl.  Nasszer bejelenti a Szuezi-csatorna államosítását

- Izrael elfoglalja a Sinai- fsz.-et (brit, francia támogatás), USA, SZU nyomásra kivonul

 

1963. - PFSZ megalakulása Jasszer Arafat

1967 „hatnapos” háborúban Izrael legyőzi az arabokat

újabb területeke szerez: Ciszjordánia, Sínai-fsz.(Egyiptom)

1973 újabb győzelem →  1973-74 olajválság

- túlnyerte magát

1987. HAMASZ - radikális iszlamista

 

Az el nem kötelezettek mozgalma

1955 bandungi értekezlet(Indonézia) →  (Nehru - indiai min.elnök és Nasszer - egyiptomi elnök)

cél: szuverenitás, határok sérthetetlensége, összefogás

 

29 állam vett részt Indonéziában, ma 120 tagja van

·         afroázsiai országok függetlensége, egyenlősége

·         gyarmatosítás elítélése

·         emberi jogok tiszteletben tartása

·         más országok belügyeibe való be nem avatkozás

·         távolmaradás a nagyhatalmi érdekektől

·         minden nemzet önvédelmi joga

Kategória: 12. b | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 1897 | Feltöltések: 0