Nyitólap » Fájlok » történelem » érettségi követelmények

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK II.
2011-08-20, 9:34 PM

 5. MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

5.1. A mohácsi csata és az ország három részre szakadása

A mohácsi vész és az ország részekre szakadása. Végvári küzdelmek.

Összetartó és elválasztó erők a három országrészben (pl. törökök elleni védekezés, gazdaság, vallás). A rendi és vallási törekvések összekapcsolódása a Bocskai-féle szabadságharcban.

5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (pl. három nemzet, vallási tolerancia).

Bethlen Gábor kül- és belpolitikája.

5.3. A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc

A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai. A szatmári béke.

A török kiűzésének kérdései és Zrínyi Miklós. A spanyol örökösödési háború és a Rákóczi szabadságharc.

5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban

Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása. Mária Terézia és II. József reformjai.

Az udvar és a rendek viszonyának alakulása.

5.5. Művelődés, egyházak, iskolák

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai források alapján.

Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései.


 6. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS, A NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. Az alkotmányos monarchia válsága és
bukása.

A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak), valamint képviselőik társadalmi és politikai elképzeléseinek összehasonlítása. A jakobinus diktatúra.

6.2. A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája

A napóleoni háborúk fordulópontjai (pl. Moszkva, Lipcse). A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán.

6.3. A XIX. század eszméi

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői források alapján. A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás).

6.4. Az ipari forradalom és következményei

Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és néhány találmánya. Az ipari forradalom teremtette ellentmondások (pl. környezetszennyezés, életmódváltozás, a nyomor kérdése).

Az ipari forradalom eredményeinek (pl. városiasodás, demográfiai robbanás) kibontakozása és egymásra hatása.

6.5. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón

Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása. Németország nagyhatalommá válása.
A balkáni konfliktusok okai.

A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború előtt. Gyarmatok és gyarmattartók a századfordulón.

6.6. Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik

A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása. A technikai fejlődés hatása a
környezetre és az életmódra konkrét példák alapján.

Az ipari forradalom legfontosabb találmányainak és felfedezőinek bemutatása (pl. Benz, Edison, a robbanómotor, telefon). A tudományos és technikai fejlődés hatása a társadalomra, a gondolkodásra,
az életmódra és a környezetre.

 

7. A POLGÁROSODÁS KEZDETEI ÉS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései

A reformkor fő kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja.

A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. A gazdasági átalakulás jellemzése és
elemzése. A magyar társadalom rétegződése és életformái.

7.2. A reformkori művelődés, kultúra

A korszak kulturális életének főbb
jellemzői.

A nemzeti érzés megerősödése a magyarság és a nemzetiségek körében.

7.3. A polgári forradalom

A pesti forradalom eseményei. Az áprilisi törvények.

A német, az olasz és ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra.
Nemzetiségi törekvések a Habsburg birodalomban.

7.4. A szabadságharc

A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai. A Függetlenségi Nyilatkozat.

Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása.
Nagyhatalmi elképzelések Közép-Európa szerepéről.

7.5. A kiegyezés előzményei és megszületése

A kiegyezés megszületésének okai. A kiegyezés tartalma és értékelése.

A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták (pl. dunai konföderáció, Kasszandra levél).

7.6. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában

Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság, közlekedés. Budapest világvárossá fejlődése.
Az átalakuló társadalom sajátosságai. Nemzetiségek a dualizmus korában. A cigányság helye a magyar társadalomban.

A polgári állam kiépülése Magyarországon (pl. közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat).
Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvések. A környezet átalakításának
következményei (pl. vasútépítés, városfejlődés, iparosítás).

7.7. Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése

Az életmód változásai a századfordulón. A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő személyisége.

A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon (pl. divat, szórakozás, sport, sajtó).

 
8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL  A  KÉTPÓLUSÚ VILÁG FELBOMLÁSÁIG

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék

Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése.

A hátország szerepe a háborúban. Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketárgyalásokon.

8.2 A gazdaság társadalom új jelenségei a fejlett világban

A modern életforma néhány jellegzetessége (pl. mozi, autó). A nők szerepének változása.

A világgazdaság átrendeződése háború után. A gyarmati világ szétesésének kezdetei
(pl. India, Közel-Kelet).

8.3. Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus

Az olasz fasizmus jellemzői. Tekintélyuralmi rendszerek bemutatása Közép-Európában és a Balkánon.

8.4. Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság

A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei.

Az USA gazdasági fellendülése és nemzetközi szerepe. A válság kezelésének módjai egy adott
országban (pl. USA, Nagy-Britannia).

8.5. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa

A náci Németország legfőbb jellemzői. A náci ideológia és propaganda.

A totális állam kiépítése Németországban.

8.6. A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években

A bolsevik hatalomátvétel körülményei. A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői.

A bolsevizmus ideológiája. A bolsevik propaganda főbb jellemzői. A sztálini gazdaságpolitika.

8.7. A második világháború előzményei jelentős fordulatai

A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. A holokauszt.

A szövetséges hatalmak együttműködésének elemzése. Háborúellenes katonai és polgári
erőfeszítések.

8.8. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői

Az ENSZ létrejötte, működése. Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (pl. Korea, Kuba, Szuez).

Nyugat-Európa újjáépítése és a közös európai intézmények kialakulásának kezdetei.
A gyarmati rendszer felbomlása - a „harmadik világ” kialakulása. Gandhi erőszakmentes mozgalma.

8.9. A szocialista rendszerek bukása

A szovjet blokk kialakulása és jellemzői. Rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában.

A német kérdés.

Kategória: érettségi követelmények | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 2521 | Feltöltések: 0