Nyitólap » Fájlok » történelem » érettségi követelmények

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK III.
2011-08-20, 9:35 PM

9. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÖSSZEOMLÁSIG

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

9.1. Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei

Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása. Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai
hatásai.

A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere és intézkedései. A tanácskormány uralomra kerülése, politikája, bukásának okai. Trianon társadalmi és bel- és külpolitikai következményei.

9.2. A Horthy-rendszer jellege és jellemzői

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései.

Politikai életpályák bemutatása és elemzése (pl. Bethlen István, Teleki Pál). Gazdasági válság és radikalizálódás a belpolitikában (Gömbös és kísérlete).

9.3. Művelődési viszonyok és az életmód

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.

A klebelsbergi kultúrpolitika kibontakozása és főbb jellemzői (pl. kultúrfölény, valláserkölcsi nevelés). Tudomány és művészet főbb képviselő a két világháború közötti
Magyarországon (pl. Szent-Györgyi Albert, Bartók Béla).

9.4. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái

A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között.

Magyarország a náci birodalom árnyékában (pl. gazdasági és politikai kényszerek, kitörési kísérletek). A területi revízió lépései.

9.5. Magyarország részvétele a világháborúban

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban.

Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlékbizottság, szárszói találkozó).

9.6. A német megszállás és a holokauszt Magyarországon

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon (pl.
zsidótörvények gettósítás, deportálás).

Az antiszemitizmus és a zsidókérdés Magyarországon.

 
10. MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTOZÁSIG

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

10.1. A szovjet felszabadítás és megszállás

A szovjet felszabadítás és megszállás. Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége.

A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945 és 1948 között (pl. SZEB intézkedései, németek kitelepítése).

10.2. A határon túli magyarság sorsa

A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos országokban.

10.3. A kommunista diktatúra kiépítése és működése

Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi-korszakban. Életmód és mindennapok.

Az elnyomás formái és „gépezete”.

10.4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei.
A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai.

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései (pl. szuezi válság szerepe, a magyar kérdés az ENSZ-ben).

10.5. A Kádár-rendszer jellege, jellemzői

A rendszer jellemzői a Kádárkorszakban. Életmód és mindennapok.

A kádári társadalom- és kultúrpolitika alakulása (pl. „gulyás- vagy fridzsiderkommunizmus”, három T).

10.6. A rendszerváltozás

A rendszerváltozás tartalma és következményei (pl. államforma, szabadságjogok, függetlenség).

Magyarország a kilencvenes években (pl. jogalkotás, társadalmi változások - vesztesek és győztesek).

 
11. A JELENKOR

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

11.1. A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái

A közép-európai régió sajátos problémái.

A balkáni konfliktusok, Jugoszlávia felbomlása. Nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek

11.2. Az európai integráció története

Az Európai Unió legfontosabb intézményei.

A „Hatok” Közös Piacától az Európai Unióig (1957-1992), az integráció főbb állomásai.
Együttműködés és eltérő érdekek az unióban. Az Európai Unió helye a világgazdaságban.

11.3. A „harmadik világ”

A fejlődő országok főbb problémái (pl. népességnövekedés, szegénység, élelmezési és adósságválság).

A demográfiai válság társadalmi és gazdasági okai.

11.4. Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés

A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre.

A környezettudatos magatartás kulturális, gazdasági és politikai feltételei.

1 .5. A globális világ kihívásai és ellentmondásai

A tömegkultúra új jelenségei (pl. film, reklám).

 
12. A MAI MAGYAR TÁRSADALOM ÉS ÉLETMÓD

Témák

Vizsgaszintek

Középszint

Emelt szint

12.1. Alapvető állampolgári ismeretek

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása. Az állampolgári jogok, kötelességek.

A szociális piacgazdaság jellemzői.

12.2. Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban

Nemzetiségek a mai magyar társadalomban (pl. számuk, arányuk, helyzetük, intézményeik).

12.3. A magyarországi romák

A hazai romák helyzete (oktatás, lakhatás, egészségügy, foglalkoztatás). A diszkrimináció fogalma.

12.4. A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság

A választási rendszer. A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei és működésük.

A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív bizalmatlanság intézménye, népszavazás) és intézményei (pl. alkotmánybíróság, ombudsmani intézmény).

12.5. Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások

Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban.

A magyar társadalom szerkezetváltozásai az elmúlt fél évszázadban. Magyarország gazdasága
és beilleszkedése az európai, illetve világgazdaságba.

Kategória: érettségi követelmények | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 1697 | Feltöltések: 0