Nyitólap » Fájlok » történelem » érettségi követelmények

TÖRTÉNELMI FOGALOMTÁR (ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK)
[ Letöltöm a szerverről (53.0 Kb) ] 2011-08-23, 0:53 AM

http://matt.ucoz.hu/publ/tortenelem/fogalmak/kaposi_jozsef_szaray_miklos_tortenelmi_erettsegi_adattarak/26-1-0-87


1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA

Fogalmak: ókor,  despotizmus, politeizmus, monoteizmus, állam, buddhizmus, brahmanizmus, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat, múmia, hieroglifa, többistenhit, város, birodalom, ékírás, Biblia, Ószövetség, egyistenhit, polisz, arisztokrácia, démosz, türannisz,  ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus, városállam, piac, kereskedelem, népgyűlés, mítosz, színház, patrícius, plebejus, consul,  senatus,  dictator, néptribunus, provincia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus, limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, diaszpóra, apostol, egyház, püspök, zsinat, királyság, köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár, amfiteátrum, barbár, népvándorlás, keresztény, evangélium, megváltó, vallás, , milánói ediktum, niceai zsinat

Személyek: Kheopsz,  Hammurapi, II. Ramszesz,  Dávid, Salamon, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha, Konfuciusz,  Si Huang-ti, Ádám, Éva, Noé, Mózes, Szólón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész, Periklész,  Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész,  Szókratész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, Zeusz,  Pallasz Athéné, Hannibál, Cornelius Scipio,  Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Spartacus, Pompeius,  Caesar, Antonius, Augustus, Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Lívius, Tacitus, Plutarkhosz, Romulus, Mária, József

Évszámok: Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, kb. 5000 éve, Kr. e. XVIII. sz., kb. 1500 éve, Kr. e. X. sz., Kr. e. 525, Kr. e. XIII. sz., Kr. e. 776, Kr. e. 594, Kr. e. 508, kb. 2500 éve, Kr. e. 490, Kr. e. 480, Kr. e. 431-404, Kr. e. 336-323, Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367, Kr. e. 264-241, Kr. e. 218-201, Kr. e. 168, Kr. e. 48, Kr. e. 31, 313, 395, 476,

Topográfia: Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Júdea, Izrael, Jeruzsálem, Nílus, Tigris, Eufrátesz, Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria, Olümposz, Perzsa Birodalom, Róma, Karthágó, Cannae, Actium, Pannónia, Jeruzsálem, Betlehem, Konstantinápoly, Aquincum, Dacia,  Sopianae, Savaria, Itália, Római Birodalom

 

2. A KÖZÉPKOR

Fogalmak:  grófság,  ortodox egyház,  római katolikus egyház, pápa, szerzetes, bencés rend, szkizma, hűbérbirtok,  jobbágy, robot, allódium,majorság,  iszlám, Korán, kalifa, középkor, pápa, szent, eretnek, kolostor, kódex,  jobbágytelek, hűbérúr, hűbéres, vár, lovag, középkori város, kiváltság, polgár, adó, vám, járványok, távolsági kereskedelem, kereslet-kínálat, királyi udvar, kamara, kancellária, kiközösítés, zarándok, ereklye, invesztitúra,  keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, kolduló rendek, ferencesek, városi önkormányzat, nyomásos gazdálkodás, hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romanika, gótika, rendiség, reneszánsz, humanizmus, husziták, szultán, szpáhi, janicsár,gyerekadó,  reconquista

Személyek: Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) Ottó, Mohamed, Szent Benedek, I. (Hódító) Vilmos, VII. Gergely, IV. Henrik, III. Ince, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Lorenzo Medici, Machiavelli, Petrarca ,Jeanne d'Arc, Tudor-ház, Húsz János, Gutenberg, III. Iván, II. Mohamed, Aragóniai Ferdinánd, Izabella, Raffaello

Évszámok: 622, 635 Damaszkusz, 732 Poitiers, 800, 843, 962, 1054, 1066, 1095, 1122, 1215, 1278, 1337-1453, 1389, 1410, 1415, 1453

Topográfia: Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, Mekka, Cordoba, Bagdad, Frank Birodalom, Arab Birodalom, Bizánc, Német-római Császárság, Szentföld, Velence, Flandria, Champagne, Párizs, Oxford, Hanza városok, a levantei kereskedelem útvonala, Firenze, Kasztília, Aragónia, Svájc, Prága, Rigómező

 

3. A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLAM MEGTEREMTÉSE ÉS VIRÁGKORA

Fogalmak: nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség, törzs, székely, kalandozások, szeniorátus, vármegye, ispán, tized, finnugor, őshaza, nomád pásztorkodás, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás, várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, nádor, regálé, báró, nemes, Aranybulla, székelyek, szászok, kunok, tatár, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, főnemes, köznemes, kilenced, ősiség, végvári rendszer, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, aranyforint, bandérium, kormányzó, végvár, Corvina

Személyek: Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, Szent Gellért püspök, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, IV. Béla, Julianus barát, Csák Máté, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál, Dózsa György,

Évszámok: 895, 896, 955, 973, 997-1000-1038, 1077-95, 1095-1116, 1205-1235, 1222, 1235-70, 1241-42, 1301, 1308-42, 1342-82, 1351, 1387-1437, 1396, 1456, 1458-90

Topográfia: Ural, Volga,  Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda, Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Kassa, Visegrád, Havasalföld, Moldva,Nikápoly, Nándorfehérvár, Szilézia, Bécs,

 

4. SZELLEMI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ ÚJKORBAN

Fogalmak:  újkor, azték, inka, felfedező, gyarmat, gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, , világkereskedelem, manufaktúra, bankár, hitel, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció,  jezsuiták, barokk, anglikán, puritán, jogállam, merkantilizmus, katolikus megújulás, parlament, enciklopédia, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus, alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve,  hatalmi ágak, forradalom, mechanika, newtoni fizika

Személyek: Kolumbusz, Magellán, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, Galileo Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. Lajos, Nagy Péter, Gutenberg, Leonardo da Vinci, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot

Évszámok: 1492, 1517, 1588, 1618-48, 1640-49, 1689, 1701-1714, 1740-48, 1756-63

Topográfia: Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és spanyol gyarmatok, Amerika, Párizs, London, Szentpétervár, Poroszország, Lengyelország, angol és francia gyarmatok Észak-Amerikában

 

5. MAGYARORSZÁG A HABSBURG BIRODALOMBAN

Fogalmak : örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, trónfosztás, szpáhi,janicsár, pasa, helytartótanács, betelepítés, kettős vámrendszer, vallási türelem, állandó hadsereg, bevándorlás, úrbérrendezés, állandó hadsereg, államnyelv, oktatáspolitika

Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Szulejmán, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, Dobó István, III. Károly, Mária Terézia, II. József

Évszámok: 1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591-1606, 1664, 1686, 1699, 1703-11, 1740-80, 1767, 1777, 1780-1790

Topográfia: Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, Pozsony, Isztambul, Határőrvidék, Bánát

 

6. A POLGÁRI ÁTALAKULÁS,  A NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA

Fogalmak: „harmadik rend”, girondiak,  jakobinus, nemzet, nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer, emigráció, reakció, terror, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, gyár, vállalkozó, haszon, bérmunkás, kapitalizmus, tőkés, proletár, Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, periféria, részvénytársaság, középosztály, civil társadalom, bolsevik,  anarchizmus, szakszervezetek,  polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant, keleti kérdés, 

Személyek: Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson,  Kutuzov,  Watt, Stephenson, Mazzini, Marx, Engels,  III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, II. Vilmos,  Lenin, Lincoln, Edison

Évszámok: 1776, 1783, 1789, 1794, 1804-15, 1815, 1830, 1848, 1853-56, 1861, 1861-65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1907

Topográfia: Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, Borogyino, Washington, Waterloo, Boston, Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, Elzász-Lotaringia, Németország, Olaszország, Románia, Szerbia, Bulgária

 

 7. A POLGÁROSODÁS KEZDETEI ÉS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, cenzúra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reformkor, zsellér, nyilvánosság, cenzúra, sajtószabadság, választójog, nemzetiség, honvédség, trónfosztás, márciusi ifjak, nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, függetlenség, nemzetiségi törvény,- kormánybiztos, passzív ellenállás, kiegyezés, dualista monarchia, közös ügyek, úri középosztály, népoktatás, kispolgár, nagypolgárság, kivándorlás, asszimiláció, állami anyakönyvezés, emigráció, polgárosodás, dzsentri, kispolgárság,  millenium

Személyek: Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Eötvös József, Kossuth Lajos, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Széchenyi István, JI. Ferenc, ókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelacic, Windischgraetz, Haynau, Ferenc József, Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár,

Évszámok: 1795, 1825, 1830, 1832-36, 1844, 1830-1848, 1848. III. 15., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. 14., V. 21., VIII. 13., X. 6., 1867, 1868, 1875-90, 1896, 1867-1916

Topográfia: Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Komárom, Arad, Debrecen, Világos, Bosznia-Hercegovina, Budapest, Osztrák-Magyar Monarchia

 

8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL  A  KÉTPÓLUSÚ VILÁG FELBOMLÁSÁIG

Fogalmak : villámháború - állóháború, ultimátum, központi hatalmak, pacifizmus, kommunizmus, fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, hátország, békerendszer, szovjet, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra, élettér-elmélet, koncentrációs tábor, népirtás, holocaust, partizán, antifasiszta koalíció, jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer-elv, Berlin-Róma tengely, Anschluss, antiszemitizmus, egypártrendszer, sztálinizmus, propaganda, totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, „hintapolitika", antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshall-segély, szociális piacgazdaság,európai integráció, NATO, Varsói Szerződés, római szerződés,  enyhülési politika, kommunista diktatúra

Személyek: Ferenc Ferdinánd,  Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Stresemann, Mussolini, Roosevelt, Hitler,Göring,  Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Nasszer,  Kennedy, XXIII. János, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbacsov

 Évszámok: 1914-18, 1917, 1919, 1922, 1925, 1929, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1., 1941. június 22.,1944. június 6., 1945. május 8., 1945. május 9., augusztus 6., szeptember 2., 1929-1933, 1939, 1941, 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991

Topográfia: Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, Brit Nemzetközösség, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, Sztálingrád, Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Jalta, Potsdam, NSZK, NDK, Kuba, Korea, Szuez

 

 9. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÖSSZEOMLÁSIG

Fogalmak: őszirózsás forradalom, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, vörös- és fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus, revízió, társadalombiztosítás, konszolidáció, kommunisták,népi falukutató mozgalom,  nyilasmozgalom, zsidótörvények, hadigazdaság,”hintapolitika”, „kiugrás”,  gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, nyilasok

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, Teleki Pál, Szálasi Ferenc, Bárdossy László, Kállay Miklós, Dálnoki Miklós Béla,

Évszámok: 1914. július 2., 1918. október 31., 1918. november 3., 1919. március 21., augusztus 1., 1920. június 4., 1921-31, 1927, 1918, 1919, 1920, 1938, 1939, 1940, 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19, 1944. október 15., 1944. december 21, 1945. április

Topográfia: Doberdó, trianoni Magyarország, Piave, Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék, Észak-Erdély

 

10. MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTOZÁSIG

 Fogalmak: ideiglenes nemzetgyűlés, SZEB, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, földosztás, ÁVH,  internálás, munkástanács,ellenzéki mozgalmak,  reformszocializmus, pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, államosítás,  „gulyás- vagy fridzsiderkommunizmus”, három T

Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád

Évszámok: 1945, 1946, 1947. február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., november 4, 1963, 1968, 1989. október 23., 1990, 1991, 1989-1990

 

11. A JELENKOR

Fogalmak: vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, szociális piacgazdaság, harmadik világ, világgazdaság, globalizáció, globális világ, népességrobbanás, integráció, európai integráció, fogyasztói társadalom, környezetkárosítás, Hatok, Közös Piac, Európai Unió

Nevek: Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Nasszer,  Kennedy, XXIII. János, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbacsov

Évszámok: 1847, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991

Topográfia: NSZK, NDK, Kuba, Korea, Jugoszlávia,

 

12. A MAI MAGYAR TÁRSADALOM ÉS ÉLETMÓD

Fogalmak: állam, nemzet, etnikum, diszkrimináció,  nemzetiség,  állampolgárság, választási alapelvek, népszavazás,  alkotmánybíróság, ombudsmani intézmény

 

Kategória: érettségi követelmények | Hozzáadta: tanár | Tag-ek(kulcsszavak): történelmi fogalmak
Megtekintések száma: 9751 | Feltöltések: 624