Nyitólap » Cikkek » FELADATLAPOK » 12. történelem

Újkor
$MFORM_2$ 
 1. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a térkép és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.) a) Adja meg a térképen számmal jelölt útvonalakon hajózó felfedezők nevét!
1
2
3b) Nevezze meg melyik ország királya hódíthatott a tordesillasi és a zaragozai szerződés értelmében a térképen betűkkel jelzett térségben?

C

2. feladat A feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos.

A nagy földrajzi felfedezések

Feltételei

Okai:
A nagy földrajzi felfedezések következményei:

gazdasági


társadami

kulturális


(Elemenként 0,5 pont)

1.     3. A feladat a reformáció irányzataihoz kapcsolódik.

Azonosítsa az alábbi források szerzőit, és párosítsa a szövegeket a fogalmakkal! Írja a

források után a szerző (Luther vagy Kálvin) nevét, illetve a forráshoz kapcsolható

fogalom betűjelét! (Egy fogalom kimarad.) (Elemenként 0,5 pont.)

a) „Az újrakeresztelők […] gonosz gazemberek. Nagy türelmükkel kérkednek, nem

akarnak fegyvert, sem vértet ölteni, mégis mindig vérre szomjaznak, mondván, hogy

az istentelen fejedelmeket el kell űzni, agyon kell verni, házaikat fel kell perzselni.” 

szerző: 

Luther

Kálvin

fogalom betűjele:

b)  „Eleve elrendelésnek pedig Istennek azt az örök elhatározását nevezzük, amellyel

önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel.” 

szerző: 

Luther

Kálvin

fogalom betűjele:

c) „Az emberek bűne és hibái idézik elő azt, hogy biztosabb és tűrhetőbb, ha a

kormányzatot többen tartják kezükben, hogy egyik a másiknak kölcsönösen

támogatója legyen, hogy egymást tanítsák és intsék.” 

szerző: 

Luther

Kálvin

fogalom betűjele:

d)  „Minden igaz, bűnbánó keresztyén elnyeri a büntetéstől és a bűntől való teljes

feloldozást, s ebből ő a bűnbocsátó cédulák nélkül is részesül.” 

szerző: 

Luther

Kálvin

fogalom betűjele:

A) predesztináció  B) anabaptizmus  C) köztársaság  D) búcsú   E) unitárius


4. A feladat az újkori egyetemes történelemhez kapcsolódik.

a) Párosítsa a forrásrészleteket az ellenreformációhoz/katolikus megújuláshoz kötődő

intézkedésekkel (illetve alapelvekkel)! Írja a forrásrészletek betűjelét az intézkedések

(alapelvek) mellé! Az egyik intézkedéshez nem talál forrást; ehhez X jelet tegyen! (Soronként

0,5 pont.)
Forrásrészletek:
A) „Továbbra is lehetnek királyságunk területén, s folytathatják kereskedői tevékenységüket,
élvezhetik javaikat. Senki sem háborgathatja, senki sem akadályozhatja
őket vallásuk ürügyén, feltéve, hogy azt nyíltan nem gyakorolják, és imádság vagy
az említett vallás kultusza céljából nem gyűlnek össze.” (A francia kálvinisták vallásgyakorlatáról,
XIV. Lajos)
B) „Legyen mindenki arról meggyőződve, hogy az isteni gondviselés őt elöljárói
által irányítja és kormányozza, mintha holttest lenne, amelyet bárhová lehet vinni, és
amellyel bármit lehet cselekedni.” (Részlet a jezsuiták szabályzatából)
C) „Felségednek az az óhaja, hogy Maastricht városában citadella-erődöt emeltessenek.
Az a véleményem, hogy sokkal megfelelőbb volna egy jezsuita iskola felállítása
a trón és az oltár ellenségeivel szemben.” (Németalföld helytartója II. Fülöp spanyol
királynak)
 1. A búcsúcédulák árusítását megszüntetik: 

2. Nagy gondot fordítanak a papok képzésére: 

3. Korlátozzák a protestánsok vallásgyakorlatát: 

4. Feltétlen engedelmességet követelnek a rendi vezetőknek: 

b) A következő forrás a korszak jellemző művészeti stílusára vonatkozik. Írja le a stílus

nevét és a hozzá tartozó kép betűjelét! (Elemenként 0,5 pont.)

„Szélsőséges, patetikus, nem egyszer földöntúli emberi érzelmek hangsúlyos

ábrázolása válik jellemzővé. A szobrok mozgalmasak, diszharmonikusak, gyakran

kihasználják a fény-árnyék hatások nyújtotta illúziókeltési lehetőségeket.”

(Lexikoncikk)

  

A) Bernini: Szent Teréz extázisa              B) Michelangelo: Dávid                   C) Rodin: A gondolkodó

A stílus neve:   

A kép betűjele:  


5. A feladat az angol alkotmányos monarchia működésével kapcsolatos.

a) Párosítsa a testületek nevét, illetve a  jogkörökre vonatkozó kifejezéseket az ábra

betűjeleivel, a hiányzó szavakat (F és G) pedig pótolja értelemszerűen!  (Táblázat a

következő oldalon.) (Elemenként 0,5 pont.)


„A miniszterelnököt a király nevezte ki és váltotta le, de a parlament

beleegyezésével, tehát mindkettő bizalmát bírnia kellett. A miniszterek egy-egy

részterületet irányítottak, de közösen vállalták a felelősséget a kormány tetteiért a

parlament előtt. A király a XVIII. század második felétől nem vett részt a kormány

ülésein.” (Szántó György történész)

közigazgatás 

hadsereg 

Alsőház 

Lordok Háza 

megnyitja és berekeszti, szentesíti a törvényeket 

6. A feladat a felvilágosodással kapcsolatos.

Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont)

a) Állapítsa meg, hogy az alábbi fogalmak mely forrásrészletekben jelennek meg! Írja a

forrásrészletek mellé a fogalmak betűjelét !

A)     hatalommegosztás; B) népfelség elve; C) fiziokratizmus; D) ateizmus

1. „A jövedelem a föld és az emberek terméke. Az emberek munkája nélkül teljesen

értéktelen a föld. Egy nagy állam elsődleges javait az emberek, a földek és

az állatok teszik.” (Quesnay) 

2. „Azt mondom: Isten nem létezik, a teremtés puszta képzelődés, semmivel sem

valószínűtlenebb, hogy a világ örökkévaló, minthogy egy szellem örökkévaló

lehessen (…)” (Diderot) 

3. „Minden államban háromféle hatalom van: a törvényhozó, (…) a végrehajtó

hatalom (…) és a bírói hatalom (…)” (Montesquieu) 

4. „Amikor valamilyen törvényt terjesztenek a népgyűlés elé, voltaképpen (…)

azt kérdezik (…), hogy a javaslat megfelel-e vagy sem az általános akaratnak.”

(Rousseau) 

b) A felvilágosodás kialakulása, alapelvei

Eszmei-szellemi feltételei


Alapelveic) Sorolja fel a felvilágosodás egy társadalmi és egy kulturális következményét!

társadalmi


kulturális

7. XVIII. századi háborúk  Tegyen pipát az igaz megállapítás mellé!

a) )  A spanyol örökösödési háború a Habsburg-család egyik ágának kihalása 

miatt tört ki. 

b)  A spanyol örökösödési háború lezárulása után tört ki a Rákócziszabadságharc 

c)  A spanyol örökösödési háború eredményeképpen a mai Belgium Franciaországé lett. 

d)  Anglia a Habsburgokat támogatta az osztrák örökösödési háborúban. 

e)  Franciaország elvesztette amerikai gyarmatait az osztrák örökösödési háborúban. 

f)  A magyar rendek felkelésre használták ki az osztrák örökösödési háború kínálta alkalmat.

 g)  Franciaország átállt a Habsburgok oldalára a hétéves háborúba. 

h)  A hétéves háborúban Franciaország megszerezte a Habsburgoktól  Sziléziát.


Kategória: 12. történelem | Hozzáadta: tanár (2012-07-14)
Megtekintések száma: 1727